Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Przypominamy wszystkim organizacjom pozarządowym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przed 31 października 2021 r., że do dnia 31 stycznia 2022 r. muszą obowiązkowo dokonać zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem (poprzez posiadane udziały lub prawo głosu). Krąg podmiotów zobowiązanych do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych określa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS po 31 października 2021 r., tj. po dacie wejścia w życie nowelizacji przepisów dotyczących CRBR, zgłoszenia będzie trzeba dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu danego podmiotu do KRS. 7-dniowy termin obowiązuje także przy kolejnych zmianach beneficjentów rzeczywistych lub innych zmianach danych podlegających wpisowi.

Zgłoszenia dokonują osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji, zgodnie z zapisami w statucie. Jeśli reprezentacja ta jest więcej niż jednoosobowa, zgłoszenie muszą podpisać te osoby i w takim składzie, jak to jest przewidziane w statucie.

Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie przez stronę https://crbr.podatki.gov.pl, podpisując je profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgłoszenia: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/