Dotacje na wymianę pieca – trwa nabór deklaracji

Zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych zmianą sposobu ogrzewania do składania wstępnych deklaracji udziału w projekcie, w ramach którego będzie można uzyskać dotację na wymianę pieca i instalacji wewnętrznej.

Wypełnione ankiety należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Pleśna, pok. nr 103 I piętro lub w pokoju nr 3.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 14 629 28 48.

1. Kto może złożyć wniosek o dotację?
Dotacje przeznaczone są dla właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy.

2. Na co można uzyskać dofinansowanie?
Planuje się wymianę starych kotłów na 130 szt. pieców gazowych i 10 szt. pieców na biomasę.

Dotacja będzie przeznaczana na wymianę starego pieca na nowy na gaz albo na biomasę, w tym:

a) demontaż starego źródła ciepła, w tym prace związane z jego likwidacją,
b) zakup i montaż nowego źródła ciepła,
c) zakup i montaż niezbędnej armatury i osprzętu,
d) wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. W ramach przykładowego katalogu wydatków mieszczą się m.in.: grzejniki, wkłady kominowe. W zakresie limitu środków na instalację wewnętrzną mieści się również dokumentacja projektowa.
e) pokrycie faktycznie poniesionych wydatków związanych z przyłączeniem budynku do sieci, opomiarowanie, o ile urządzenia te pozostaną własnością Wnioskodawcy.

Kocioł musi spełniać wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania ekoprojektu. Lista niskoemisyjnych kotłów na węgiel i biomasę spełniających ww. wymagania dostępna jest na stronie https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/.

3. Jaka jest wysokość dotacji?
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło:

a) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
b) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
c) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
d) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie, ale nie więcej niż 8 tys. zł.

Maksymalna wielkość dofinansowania na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego, będzie wynosiła:

a) maksymalnie do 6 tys. zł (paliwa gazowe) i do 1 tys. zł (paliwa stałe) w przypadku budynku jednorodzinnego,
b) do wielokrotności 6 tys. zł (paliwa gazowe) i do 1 tys. zł (paliwa stałe) zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

4. Czy możliwe jest otrzymanie dotacji na już wymieniony piec?
Nie. W ramach projektu będzie można otrzymać dofinansowanie do wymiany pieca po podpisaniu umowy z Gminą.

5. Czy Gmina będzie wybierać wykonawcę robót?
Każdy mieszkaniec, który zdecyduje się wziąć udział w projekcie, sam wybierze dostawcę kotła i wykonawcę wewnętrznej instalacji. Fakturę otrzymaną za wykonane usługi mieszkaniec dostarczy do Urzędu Gminy.

6. Kiedy mogę zgłosić się do Gminy po dotację?
Przewidywany czas realizacji projektu to 2022 rok i drugi kwartał 2023 roku.

Procedura ubiegania się o dofinansowanie:

  1. Złożenie wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie.
  2. Po zakwalifikowaniu się do projektu, wybrane domy odwiedzi niezależny audytor, który wykona bezpłatną ocenę energetyczną budynku i oceni jego zapotrzebowanie energetyczne.
    • Osoba ta pomoże dobrać optymalną moc kotła potrzebną do ogrzania domu. Audytor wskaże także jakie prace oprócz wymiany źródła ciepła powinny zostać wykonane, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło w domu (np. termomodernizacja, wymiana okien i drzwi).
    • Po wykonaniu ocen energetycznych zostanie ustalona ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce PROGRAM WYMIANY KOTŁÓW.