Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do CEEB

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właścicielem bazy CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Dla budynków już istniejących deklaracja musi być złożona najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r. W przypadku budynków nowo powstałych deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw w budynku.

Właściciel budynku w deklaracji powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania w budynku. Wykazuje bowiem informację o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. W deklaracji wymienione są źródła ciepła lub spalania paliw, które należy zgłosić. Urządzeń, których nie ma wymienionych w deklaracji nie zgłaszamy do CEEB.

Dla budynków mieszkalnych należy wypełnić deklarację formularz A (dotyczy budynków jednorodzinnych w tym w zabudowie bliźniaczej, budynków wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania). Obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku.

Dla budynków niemieszkalnych należy wypełnić deklarację – formularz B. Obowiązek wypełnienia spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku.

Deklaracje można składać:

  • w formie elektronicznej przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód lub podpis kwalifikowany,
  • w formie papierowej – wypełniając formularz deklaracji. Wypełnioną deklarację można przesłać na adres: Urząd Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240 lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Pleśna, pok. nr 3 (parter) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję znajdującej się w korytarzu przy wejściu do budynku Urzędu Gminy.
    Deklaracje złożone w formie papierowej zostaną wprowadzone przez Urząd Gminy do bazy CEEB, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw.

Ważna informacja dla osób ubiegających się o podwyższoną kwotę dodatku osłonowego

Osoby zamierzające ubiegać się o podwyższoną kwotę dodatku osłonowego, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania budynku jest węgiel lub paliwa węglopochodne, muszą przed złożeniem wniosku o dodatek osłonowy wpisać źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Dodatkowe informacje w jaki sposób wpisać źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.