Wnioski o dodatek osłonowy

Można już składać wnioski o dodatek osłonowy, który jest jednym z elementów tzw. Tarczy antyinflacyjnej. Jego celem jest zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, które spełnią określone kryterium dochodu. Na dodatek mogą liczyć osoby, których wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty:

 • 2100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego (osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca),
 • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych (osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku , wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższe kwoty, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. Jeżeli wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dla gospodarstw domowych wieloosobowych, wniosek o dodatek osłonowy składa wyłącznie jedna osoba. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Uwaga: Podwyższony dodatek osłonowy

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przed złożeniem wniosku.

Dodatkowe informacje w jaki sposób wpisać źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za cały 2022 rok. Będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca oraz do 2 grudnia 2022 roku. Pierwsze wnioski można składać do 31 stycznia 2022 r. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100 procent dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 31 października, nie zostanie rozpoznany.

Składając wniosek do 31 lipca 2022 r. należy ujawnić dochody rodziny za 2020 r. Składając wniosek od 1 sierpnia 2022 należy ujawnić dochody z 2021 r. Nie trzeba przedstawiać w gminie zaświadczeń o rocznych dochodach. Dotyczy to zarówno wniosku w wersji papierowej jak i elektronicznej. Informacje podawane we wniosku o dodatek osłonowy są oświadczeniem wnioskodawcy składanym pod rygorem świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Obsługą wniosków o przyznanie dodatków osłonowych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy w Pleśnej

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem ePUAP https://epuap.gov.pl/ przesyłając wniosek na adres skrytki: /26esg6g7ex/SkrytkaESP opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 • tradycyjnie - papierowo przez wrzucenie wypełnionego wniosku do skrzynki na wnioski umieszczonej w korytarzu przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Pleśna
 • lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej, 33-171 Pleśna 240

Podając we wniosku adres e-mail otrzymasz na niego informację o przyznaniu dodatku. W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany w formularzu wniosku, informacja nie zostanie wysłana w formie tradycyjnej. Informację będzie można odebrać w siedzibie Ośrodka Pomocy.

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków osłonowych udzielane są pod nr tel: 14 6292824, 14 629283, 14 6292852.