Budowa infrastruktury przy świetlicy w miejscowości Woźniczna


Opis: Projekt dotyczył remontu z wymianą nawierzchni istniejącego wjazdu oraz placu gospodarczo-parkingowego, remontu istniejących chodników przy budynku świetlicy z wymianą podbudowy, wykonania nowych chodników przy świetlicy, remontu istniejącego systemu odwodnienia z terenu przy świetlicy (elementy istniejącej kanalizacji opadowo-deszczowej), przebudowy i rozbudowy istniejącego układu o dodatkowe elementy odwodnienia oraz wykonania oświetlenia zewnętrznego na budynku świetlicy.

Okres realizacji: 2011 rok

Wartość projektu: 177 075,34 zł

Dofinansowanie: 60 356,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”- oś LEADER)

Teren przy świetlicy przed budową infrastruktury:

Teren przy świetlicy po budowie infrastruktury: