Zagospodarowanie centrum miejscowości Janowice


Opis: Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi Janowice poprzez przebudowę bezpośredniego otoczenia Domu Ludowego. Projekt przewiduje: budowę wewnętrznych dróg dojazdowych i parkingu dla samochodów osobowych (32 miejsca postojowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), przebudowę jednego zjazdu z drogi powiatowej, wykonanie kanalizacji deszczowej mającej za zadanie odprowadzenie wód opadowych do odbiornika, przebudowę przepustu pod drogą powiatową, przełożenie istniejącego rowu odwadniającego na odcinku od przepustu pod drogą powiatową do potoku Lubinka, budowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej) parkingu dla samochodów osobowych i dróg wewnętrznych, budowę chodnika dla pieszych, wymianę nawierzchni bitumicznej na brukową przed budynkiem Domu Ludowego, budowę przepustu pod drogą powiatową, umocnienie rowu przydrożnego w rejonie wlotu przepustu. Wykonane zostanie także oświetlenie.

Okres realizacji: lata 2012-2013

Wartość projektu: 496 453,96 zł

Dofinansowanie: 265 046,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”)

Centrum Janowic przed wykonaniem prac:

Centrum Janowic po wykonaniu prac: