Samorząd bez barier


Opis: Projekt ma na celu wsparcie 36 JST w spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz opracowanie poradnika dla JST dot. dostępności. Samorządy otrzymają m.in. nieodpłatne szkolenia oraz doradztwo dotyczące poprawy dostępności urzędu (brak wkładu własnego).

Zakres wsparcia:

  1. Szkolenia dla koordynatorów dostępności.
  2. Szkolenia z zakresu obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.
  3. Szkolenia z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
  4. Audyty dostępności urzędów.
  5. Doradztwo indywidualne.
  6. Pomoc w dostosowaniu procedur w urzędzie i wprowadzenie racjonalnych usprawnień.

Samorządy zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zobowiązane są do:

  1. Wyznaczenia koordynatora/ów dostępności w urzędzie.
  2. Zaangażowania pracowników urzędu – w tym koordynatora/ów dostępności – w proces szkoleniowy oraz doradztwo, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  3. Przeprowadzenia przeglądu procedur z zakresu polityki kadrowej wobec osób z niepełnosprawnością, dostępności obsługi klienta oraz wdrożenia uzgodnionych rekomendacji w urzędzie.
  4. Przeprowadzenia monitoringu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej urzędu i wdrożenia uzgodnionych rekomendacji w zakresie procedur w urzędzie.

Okres realizacji: 2020-2021

Źródło dofinansowania:  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne)