Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna - etap III


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis: Celem poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Pleśna poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Szczepanowicach i sieci wodociągowej w Lichwinie.

W ramach operacji wykonane zostaną dwa zadania:

  1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lichwin (Zagórze) - 1 652,30 mb.
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice - 4 582,10 mb (w tym kwalifikowalny odcinek to 4 475,2 mb).

Efektem operacji będzie rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 4,475 km i rozbudowa sieci wodociągowej o 1,652 km.

 

Okres realizacji: 2023-2024

Wartość projektu: 3 911 349,740 zł

Dofinansowanie: 2 976 729 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa).