Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, grant 1


Opis: Przedmiotem projektu jest doposażenie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna, w sprzęt umożliwiający prowadzenie nauki zdalnej. W ramach projektu zakupione zostaną następujące urządzenia:

  • laptopy,
  • oprogramowanie,
  • komputery stacjonarne,
  • monitory interaktywne,
  • tablety,
  • projektory multimedialne,
  • inne niezbędne urządzenia peryferyjne i akcesoria umożliwiające pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Celem zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach prowadzących kształcenie ogólne poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

Okres realizacji: lata 2022-2023

Wartość projektu: 73 363,17 zł

Dofinansowanie: 73 363,17 zł

Źródło dofinansowania: 10 Oś priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, w ramach Projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.