Redukcja niskiej emisji w Gminie Pleśna - II etap


Opis: Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska pod względem ochrony powietrza.

Przedmiotem projektu jest wymiana 140 szt. starych niskosprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe na urządzenia do ogrzewania na:

  • paliwa gazowe spełniające normy środowiskowe (zgodne z normami wynikającymi z dyrektywy 2009/125/WE), wraz z wykonaniem wewn. instalacji w budynkach,
  • biomasę, wraz z wykonaniem wewn. instalacji w budynkach.

Podczas realizacji projektu zorganizowany zostanie system kontroli. Kontrola zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy oraz zatrudnionego inspektora nadzoru, który sprawdzi m.in. czy termomodernizacja budynku została wykonana zgodnie z postanowieniami audytu lub wynajęty do tego celu podmiot zewn.

Okres realizacji: 01.12.2021-30.06.2023

Wartość projektu: 2 026 149,00 zł

Dofinansowanie: 1 995 204,49 zł (98,47 % kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 4.4.2- obniżenie poziomu niskiej emisji-spr)