Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I


Opis: Głównym celem projektu  jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, a partnerami gminy: Borzęcin, Czchów, Gromnik, Iwkowa, Ryglice, Szczurowa, Tuchów, Zakliczyn, Pleśna, Ciężkowice.

Na terenie Gminy Pleśna realizowane będą dwa zadania:

  1. Budowa stanicy rowerowej w miejscowości Lubinka: przebudowa istniejącej wiaty, montaż systemowego WC, wykonanie studni, placu rekreacyjno-wypoczynkowego, ciągów komunikacyjnych, zieleni, miejsc postojowych, małej architektury, oświetlenie i ogrodzenie terenu oraz budowa zjazdu publicznego.
  2. Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Legionistów w Łowczówku: budowa wiaty, budynku WC, zbiornika na nieczystości, studni, małej architektury, zieleń, utwardzenie i oświetlenie terenu.

Okres realizacji: 02.05.2016-31.12.2018

Wartość projektu: 971 289,93 zł (w części dot. Gminy Pleśna)

Dofinansowanie: 633 164,29 zł (67,50% kosztów kwalifikowalnych) - w części dot. Gminy Pleśna

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr)