Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy Pleśna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.plesna.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Pleśna,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Pleśna,
 • zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej),
 • brak struktury nagłówków w artykułach,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-08-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe:
Urząd Gminy Pleśna
33-171 Pleśna 240
tel: 14 679 81 70
fax: 14 679 89 47
e-mail: gmx1ni1ina@edkplesn2ua.plgds

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariusz Łukański, e-mail: mlussawckanspzp40kickyyr@plesnagt0bz.platz, telefon: 14 629 28 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się przystanek autobusowy, którym można dojechać do Urzędu z Tarnowa.

Przed budynkiem znajduje się oznaczone kopertą miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz podjazd z poręczą.

Wchodząc do budynku osoba z niepełnosprawnością ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem sekretariatu za pomocą domofonu zlokalizowanego przed wejściem głównym.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Urząd Gminy Pleśna zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.
 2. Zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika sekretariatu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w na parterze budynku.

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem w szczególności osoby z niepełnosprawnością mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240,
 • wysłać e-mail na adres: gmx1ni1ina@edkplesn2ua.plgds,
 • przesłać elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (https://epuap.gov.pl/),
 • wysłać fax na numer: (14) 679 89 47,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: tel. (14) 679 81 70.

Udostępnianie wybranych informacji i dokumentów:

 • w PJM,
 • w druku powiększonym,
 • w języku łatwym do czytania i rozumienia (ETR),

możliwe jest po wcześniejszym przekazaniu zgłoszenia. W celu usprawnienia kontaktu, można skorzystać ze wzoru wniosku (POBIERZ WNIOSEK).