Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-2023 za 2021 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-2023 za 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-2023 za 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-2023 za 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-2023 za 2017 r.


Uchwała Nr XXIII/183/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-2023


Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-2023


Obwieszczenie Wójta Gminy Pleśna z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-2023.


Raport z konsultacji społecznych projektu zmiany uchwały nr XV/103/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji


Konsultacje społeczne dotyczące zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pleśna


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Pleśna z dnia 19 września 2016r. o terminie konsultacji społecznych projektu zmiany uchwały nr XV/103/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.


Obwieszczenie Wójta Gminy Pleśna z dnia 13 września 2016r. o przerwaniu konsultacji społecznych opracowanego projektu dokumentu Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-2023.


Informacja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2014-2023


 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-2023


Obwieszczenie Wójta Gminy Pleśna z dnia 23 sierpnia 2016 r. o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-2023.


 

Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji - od 24.06 do 24.07


Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji - od 23.05 do 22.06


Obwieszczenie Wójta Gminy Pleśna z dnia 23 maja 2016 r. o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-2023


Zaproszenie na warsztaty rewitalizacyjne - 6 czerwca 2016 r.


Zapraszamy do wyboru zadań, które powinny być zdaniem Państwa zapisane w opracowywanym obecnie Gminnym Programie Rewitalizacji dla gminy Pleśna. Na wypełnione karty czekamy do 13 maja 2016 roku:

KARTA ZGŁOSZENIA ZADANIA DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI


Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza - wywołane procesem globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej - spowodowały szereg niekorzystnych zjawisk i procesów na obszarach jednostek samorządu, takich jak degradacja tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferze społeczno-gospodarczej. W takiej sytuacji szczególnego znaczenia zaczęło nabierać planowanie oraz realizacja kompleksowych projektów rewitalizacyjnych, obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową, a tym samym odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów danego obszaru.

Na potrzeby projektowania i wdrażania interwencji w ramach procesu rewitalizacji, współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, rewitalizację należy rozumieć jako: wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.


Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji powoływanego w związku z planowanym do opracowania Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-2023.

Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres otanska@plesna.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 26 stycznia do 29 lutego 2016r.

Projekt uchwały - POBIERZ
Formularz konsultacji - POBIERZ

Raport z konsultacji - POBIERZ


Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pleśna.

Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres otanska@plesna.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 26 stycznia do 29 lutego 2016r.

Projekt uchwały - POBIERZ
Formularz konsultacji - POBIERZ

Raport z konsultacji - POBIERZ

Prezentacja z warsztatów rewitalizacyjnych