OGŁOSZENIE O PRZETARGU: Mienie ruchome Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.33.2018: Zimowe utrzymanie dróg w rejonie I miejscowości Dąbrówka Szczepanowska i Szczepanowice - ok. 45 km


ZAPYTANIE OFERTOWE: Budowa sieci kanalizacji bytowej wraz z budową oczyszczalni ścieków w Janowicach


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.32.2018: przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku Cmentarza Legionistów w m. Łowczówek na długości 150mb (od ok. 0+365-0+515)


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.31.2018: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w kierunku P. Żaby w Lubince km 0+000-0+220 (dł. 220 mb)


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.30.2018: Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na terenie gminy Pleśna (akcja zimowa) w sezonie zimowym 2018/2019, 2019/2020 w podziale na części


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.29.2018: Przebudowa dróg z podziałem na części


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.28.2018: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w kierunku P. Żaby w Lubince km 0+000-0+220 (dł. 220 mb)


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.27.2018: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1401K Nowodworze - Rzuchowa w miejscowości Świebodzin - etap V - kanalizacja deszczowa


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR ZP.271.1.2018: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pleśna


ZAPYTANIE OFERTOWE: Budowa sieci kanalizacji bytowej wraz z budową oczyszczalni ścieków w Janowicach


ZAPYTANIE OFERTOWE: Budowa sieci kanalizacji bytowej wraz z budową oczyszczalni ścieków w Janowicach


ZAPYTANIE OFERTOWE: Budowa sieci wodociągowej PE 110 wraz z przyłączami w miejscowości Lichwin-Stadniczówka


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.26.2018: Budowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.25.2018: Rozbudowa drogi gminnej Szczepanowice-Gliniki nr K200068 w miejscowości Szczepanowice w km 0+000-1+443 wraz z przebudową przepustu skrzynkowego w miejscowości Szczepanowice (w tym realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Szczepanowice-Gliniki nr K200068 w miejscowości Szczepanowice w km 0+000-1+160 i 1+380-1+443 wraz z przebudową mostu w formie przepustu skrzynkowego w miejscowości Szczepanowice w km drogi 1+404,10”)


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.24.2018: Budowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.23.2018: Rozbudowa drogi gminnej Szczepanowice-Gliniki nr K200068 w miejscowości Szczepanowice w km 0+000-1+443 wraz z przebudową przepustu skrzynkowego w miejscowości Szczepanowice (w tym realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Szczepanowice-Gliniki nr K200068 w miejscowości Szczepanowice w km 0+000-1+160 i 1+380-1+443 wraz z przebudową mostu w formie przepustu skrzynkowego w miejscowości Szczepanowice w km drogi 1+404,10”)


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.22.2018: Remont przepustu rurowego fi 150 cm w ciągu drogi gminnej K 200066 Szczepanowice Wola - od Szczepanowic w km 0+207


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.21.2018: Rozbudowa drogi gminnej Szczepanowice-Gliniki nr K200068 w miejscowości Szczepanowice w km 0+000-1+443 wraz z przebudową przepustu skrzynkowego w miejscowości Szczepanowice (w tym realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Szczepanowice-Gliniki nr K200068 w miejscowości Szczepanowice w km 0+000-1+160 i 1+380-1+443 wraz z przebudową mostu w formie przepustu skrzynkowego w miejscowości Szczepanowice w km drogi 1+404,10”)


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.20.2018: Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Lichwin i Janowice


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.19.2018: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1356 K Tarnów - Zakliczyn w miejscowości Rzuchowa - etap I


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.18.2018: Remont przepustu oraz drogi gminnej


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.17.2018: Przebudowa dróg z podziałem na części


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.16.2018: Przebudowa drogi dojazdowej do pól Lichwin "Sowa" km 0+000-0+320 (dł. 320mb)


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.15.2018: Budowa placu targowego w Pleśnej oraz budowa mostu wraz ze zjazdem z drogi powiatowej w miejscowości Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.14.2018: Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby grupy zakupowej Gminy Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.13.2018: Dowóz i odwóz wraz z opieką uczniów do szkół na terenie gminy Pleśna w roku szkolnym 2018/2019 oraz przewozy dzieci niepełnosprawnych samochodami wykonawcy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.12.2018: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią PS8 i rurociągiem tłocznym w miejscowości Szczepanowice Gmina Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.11.2018: Remont cmentarza z okresu I wojny światowej nr 171 w Łowczówku


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.10.2018: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Pleśna mieszanką mineralno-asfaltową


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.9.2018: Budowa placu targowego w Pleśnej oraz budowa mostu wraz ze zjazdem z drogi powiatowej w miejscowości Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.8.2018: Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku P. Damiana w miejscowości Lichwin na dł. 480 m


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.7.2018: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Pleśna mieszanką mineralno-asfaltową


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.6.2018: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do łącznej wysokości 5 525 931,00 zł


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.5.2018: Remont dróg gminnych


ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie nadzoru inwestorskiego odnośnie termomodernizacji budynków Szkół Podstawowych w Lichwinie, Lubince i Domu Kultury w Janowicach w Gminie Pleśna.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.4.2018: Termomodernizacja wraz z remontem kotłowni i instalacji c.o. budynku Szkoły Podstawowej w Lichwinie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.3.2018: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową zniszczonego odcinka drogi gminnej Łowczówek-Woźniczna w km 2+012-2+116


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.2.2018: Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Gminie Pleśna oraz budynku Domu Kultury w Janowicach


ZAPYTANIE OFERTOWE: Budowa sieci wodociągowej PE160 w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska


ZAPYTANIE OFERTOWE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z podziałem na zadania 


ZAPYTANIE OFERTOWE: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczepanowice 


ZAPYTANIE OFERTOWE: Budowa hydroforni sieciowej w miejscowości Szczepanowice


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.1.2018: Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego - Budowa wieży widokowej w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska