Planowane sesje Rady Gminy Pleśna na II półrocze 2017 roku:

1) 22 września 2017 roku – godzina 9:00
2) 27 października 2017 roku – godzina 9:00
3) 24 listopada 2017 roku – godzina 9:00
4) 28 grudnia 2017 roku – godzina 9:00


Najbliższa sesja:

XXXI Sesja Rady Gminy Pleśna odbędzie się dnia 27 października 2017 roku godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pleśna.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.  
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Gminy z dnia 22.09.2017 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Pleśna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/141/2016 w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pleśna przeprowadzenia kontroli w zakresie zbadania zasadności skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej.
 11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.  
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie poszkodowanej w wyniku nawałnic.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę i paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pleśna".
 16. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy przez Radnych Gminy Pleśna za 2016 rok.  
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie XXXI sesji Rady Gminy Pleśna.   

     Przewodniczący Rady

     Janusz Jarząb

     Sesje