Planowane sesje Rady Gminy Pleśna na II półrocze 2017 roku:

1) 22 września 2017 roku – godzina 9:00
2) 27 października 2017 roku – godzina 9:00
3) 24 listopada 2017 roku – godzina 9:00
4) 28 grudnia 2017 roku – godzina 9:00


Najbliższa sesja:

XXXII Sesja Rady Gminy Pleśna odbędzie się dnia 24 listopada 2017 roku godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pleśna.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Gminy z dnia 27.10.2017 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Pleśna na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Lichwinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Janowicach.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Szkole Podstawowej w Szczepanowicach.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Świebodzinie im. bł. Matki Teresy z Kalkuty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Bronisława Czecha w Pleśnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Rzuchowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E” w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego Gminy Pleśna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.  
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pleśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.  
 17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna.  
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok.  
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/202/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 roku  w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2017 roku.  
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/256/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2017 roku.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Pleśna do realizacji projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 26. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pleśna za rok szkolny 2016/2017.  
 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  
 28. Wolne wnioski i informacje.  
 29. Zamknięcie XXXII sesji Rady Gminy Pleśna.    

     Przewodniczący Rady

     Janusz Jarząb

     Sesje