Planowane sesje Rady Gminy Pleśna na I półrocze 2018 roku:

1) 2 lutego 2018 roku – godzina 9:00
2) 23 marca 2018 roku – godzina 9:00
3) 20 kwietnia 2018 roku – godzina 13:00
4) 25 maja 2018 roku – godzina 9:00
5) 29 czerwca 2018 roku – godzina 9:00


Najbliższa sesja:

XL Sesja Rady Gminy Pleśna odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pleśna.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy oraz protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Szczepanowicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Pleśna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Pleśna na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania przez Organ Regulacyjny regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej na lata 2018-2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomicznej-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pleśna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2018 rok.
 15. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie XL sesji Rady Gminy Pleśna.

      Przewodniczący Rady

      Janusz Jarząb

      Sesje