Planowane sesje Rady Gminy Pleśna na I półrocze 2017 roku:

1) 30 styczeń 2017 roku – godzina 9:00
2) 24 luty 2017 roku – godzina 9:00
3) 31 marzec 2017 roku – godzina 9:00
4) 28 kwiecień 2017 roku – godzina 9:00
5) 31 maj 2017 roku - godzina 9:00
6) 30 czerwiec 2017 roku - godzina 9:00


Najbliższa sesja:

XXVIII Sesja Rady Gminy Pleśna odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 roku godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pleśna.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Gminy z dnia 31.05.2017 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleśna.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pleśna.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum  im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum  im. Armii Krajowej w Rzuchowej.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Pleśnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bronisława Czecha w Pleśnej.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Rzuchowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Rzuchowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lichwinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Macieja Rataja  w Lichwinie.  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janowicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Szczepanowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szczepanowicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Świebodzinie im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Świebodzinie im. bł. Matki Teresy z Kalkuty.  
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna.  
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok.  
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Pleśna.
 19. Przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.  
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Gminy Pleśna.

     Przewodniczący Rady

     Janusz Jarząb

     Sesje