Planowane sesje Rady Gminy Pleśna na II półrocze 2018 roku:

1) 21 września 2018 roku – godzina 9:00


Najbliższa sesja:

XLI Sesja Rady Gminy Pleśna odbędzie się dnia 21 września 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pleśna.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/158/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Pleśna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/159/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2016 roku w sprawie nadania statutu dla Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli Gminy Pleśna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Pleśna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Pleśna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Pleśna.
 16. Przyjęcie Raportu z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2014-2020 wraz z analizą wskaźnikową realizacji celów Strategii za 2017 rok.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie XLI sesji Rady Gminy Pleśna.

      Przewodniczący Rady

      Janusz Jarząb

      Sesje