Planowane sesje Rady Gminy Pleśna na I półrocze 2018 roku:

1) 2 lutego 2018 roku – godzina 9:00
2) 23 marca 2018 roku – godzina 9:00
3) 20 kwietnia 2018 roku – godzina 13:00
4) 25 maja 2018 roku – godzina 9:00
5) 29 czerwca 2018 roku – godzina 9:00


Najbliższa sesja:

XXXVI Sesja Rady Gminy Pleśna odbędzie się dnia 23 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pleśna.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Gminy.  
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2018 roku.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania członków Rady Programowej Centrum Kultury w Pleśnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Pleśna.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Pleśna na okręgi wyborcze.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w Janowicach na okres 3 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w Lichwinie na okres 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Rzuchowej na okres 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.  
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 rok.  
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/298/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w wieku do lat 6 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pleśna.  
 19. Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pleśna za 2017 rok.  
 20. Przyjęcie Sprawozdania za rok 2017 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej.
 21. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pleśna za rok 2017.  
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie XXXVI sesji Rady Gminy Pleśna.    

     Przewodniczący Rady

     Janusz Jarząb

     Sesje