Planowane sesje Rady Gminy Pleśna na I półrocze 2018 roku:

1) 2 lutego 2018 roku – godzina 9:00
2) 23 marca 2018 roku – godzina 9:00
3) 20 kwietnia 2018 roku – godzina 9:00
4) 25 maja 2018 roku – godzina 9:00
5) 29 czerwca 2018 roku – godzina 9:00


Najbliższa sesja:

XXXV Sesja Rady Gminy Pleśna odbędzie się dnia 2 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pleśna.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Gminy.  
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 5. Interpelacje i zapytania radnych.  
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/183/09 Rady Gminy Pleśna z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w wieku do lat 6 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pleśna.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę i paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pleśna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2017-2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 rok.  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej  na lata 2018 – 2023.  
 14. Przyjecie Sprawozdania z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.  
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  
 16. Wolne wnioski i informacje.  
 17. Zamknięcie XXXV sesji Rady Gminy Pleśna.

     Przewodniczący Rady

     Janusz Jarząb

     Sesje