Planowane sesje Rady Gminy Pleśna na I półrocze 2017 roku:

1) 30 styczeń 2017 roku – godzina 9:00
2) 24 luty 2017 roku – godzina 9:00
3) 31 marzec 2017 roku – godzina 9:00
4) 28 kwiecień 2017 roku – godzina 9:00
5) 31 maj 2017 roku - godzina 9:00
6) 30 czerwiec 2017 roku - godzina 9:00


Najbliższa sesja:

XXVII Sesja Rady Gminy Pleśna odbędzie się dnia 31 maja 2017 roku godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pleśna.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy z dnia 27.04.2017 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 5. Interpelacje i zapytania radnych.  
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pleśna.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pleśna za 2016 rok.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pleśna za 2016 rok.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pleśna przeprowadzenia kontroli w zakresie zbadania zasadności skargi na działanie Wójta Gminy Pleśna.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
 13. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.  
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie XXVII sesji Rady Gminy Pleśna.    

     Przewodniczący Rady

     Janusz Jarząb

     Sesje