Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w dniu 21 października 2018 r. w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego


Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach


Informacja o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Pleśna


WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH:


Wyciąg z obwieszczenia Powiatowej komisji Wyborczej w Tarnowie z dnia 29 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Tarnowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE:

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA:

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do 12 października br.

Informacje dotyczące składnia wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Pleśna pok. nr 111, I piętro, tel. 14 6292829


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pleśnej z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Pleśna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pleśnej z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pleśna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pleśnej z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pleśna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Pleśnej z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pleśna


Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 21 września 2018 r. o przeprowadzeniu losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Pleśna


Obwieszczenie Wójta Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


GMINNA KOMISJA WYBORCZA:


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Pleśnej


Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych


Podział Gminy Pleśna na okręgi wyborcze


Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego w Pleśnej


Grafik dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Tarnowie


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych  w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Zgłoszenia członków komisji wyborczych jeszcze przez niecały tydzień


Przydatne informacje:


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacja o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach liczących do 20 000 mieszkańców


Obwieszczenie Wójta Gminy Pleśna z dnia 27 sierpnia 2018 r. o granicach okręgów wyborczych


Postanowienie nr DTA-5242-3/18 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Mędrzechów i gminy Pleśna do stanu faktycznego


Obwieszczenie Starosty Tarnowskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym na terenie Powiatu Tarnowskiego do Rady Powiatu oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej


Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji dot. podziału Województwa Małopolskiego na okręgi wyborcze dla wyboru Sejmiku Województwa Małopolskiego w 2018 r., określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych


Kalendarz wyborczy - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Uchwała Nr XXXVII/320/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Pleśna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.