K O N T A K TUrząd Gminy Pleśna

33-171 Pleśna 240


Czas pracy Urzędu Gminy
Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 15:00

Telefony kontaktowe
14 6798 170
14 6798 182
14 6798 950
fax.: 14 6798 947

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Józef Knapik Wójt Gminy (pok. 104) 14 629 28 28
Katarzyna Cich Sekretariat (pok. 103) 14 629 28 20
14 629 28 25
Ryszard Stankowski Zastępca Wójta (pok. 102) 14 629 28 35
Małgorzata Włodek Sekretarz Gminy (pok. 111) 14 629 28 29
Joanna Krochmal Skarbnik Gminy (pok. 107) 14 629 28 31
Paweł Kubicz Planowanie przestrzenne, oświetlenie uliczne, drogownictwo (pok. 10) 14 629 28 49
Tadeusz Ścieżka Inwestycje gminne (pok. 10) 14 629 28 41
Janina Sorys Mienie komunalne, podziały nieruchomości,
najem lokali (pok. 110)
14 629 28 40
Marek Skoblowski Rolnictwo, zarządzanie kryzysowe (pok. 101) 14 629 28 50
Anna Burnat Opłaty za odbiór odpadów komunalnych (pok. 3) 14 629 28 32
Teresa Skrobisz Ochrona środowiska (pok. 3) 14 629 28 48
Anna Hajduga Kasa (pok. 11) 14 629 28 27
Elżbieta Kędzior Działalność gospodarcza, ochrona ppoż. (pok. 4) 14 629 28 22
Mariusz Łukański Informatyk (pok. 201) 14 629 28 37
Grażyna Krakowska Księgowośc budżetowa (pok. 106) 14 629 28 21
Marta Skubisz Księgowość budżetowa (pok. 106) 14 629 28 21
Dorota Szatko Księgowośc budżetowa, kadry (pok. 105) 14 629 28 33
Agata Ropska Księgowośc budżetowa (pok. 105) 14 629 28 33
Bożena Kajmowicz Księgowość podatkowa (pok. 108) 14 629 28 30
Kazimiera Golonka Podatki od osób prawnych, podatek
transportowy, umorzenia podatków (pok. 108)
14 629 28 30
Patrycja Gawron-
Stankowska
Wymiar podatków: rolnego, leśnego,
od nieruchomości, podatek akcyzowy (pok. 108)
14 629 28 30
Oliwia Tańska Fundusze zewnętrzne (pok. 110) 14 629 28 34
Marcin Warchoł Zamówienia publiczne, odśnieżanie dróg (pok. 101) 14 629 28 36
Tomasz Kubicz Z-ca Kierownika USC, Ewidencja ludności, dowody osobiste (pok. 201) 14 629 28 37
Dorota Kubicz Obsługa Rady Gminy (pok. 205) 14 629 28 38
Maria Kolasa Podinspektor w USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna (pok. 202) 14 629 28 23


Janusz Jarząb - Przewodniczący Rady Gminy Pleśna - przyjmuje Mieszkańców w poniedziałki od 17.00 do 18.00 tel. 14 629 28 38, tel. kom. 602 461 292

W sprawach zgłoszenia zgonu, w dni wolne od pracy, kontakt z Zastępcą Kierownika USC pod nr 533 602 502

Zakład Gospodarki Komunalnej:

Mieczysław Cichy - Kierownik ZGK - 14 629 28 45,
Bogumiła Wantuch - Główny księgowy - 14 679 84 08
Magdalena Ciurej - Opłaty za wodę i ścieki - 14 629 28 45
Oczyszczalnia ścieków w Rzuchowej - 14 628 44 48

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
Elżbieta Iwaniec - Kierownik GOPS - 14 629 28 39
Dorota Stefańska - Świadczenia rodzinne - 14 629 28 39
Edyta Machota - Pracownik socjalny - 14 629 28 24
Katarzyna Szponder - Pracownik socjalny - 14 629 28 24
Maria Gmyr - Pracownik socjalny - 14 629 28 42
Agata Moskal - Pracownik socjalny - 14 629 28 42

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna - tel/fax 14 679 81 91, 14 629 28 46

Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli - 14 629 28 46, 14 679 89 49 wewn. 23, 24

Biblioteki:
Pleśna - 14 679 83 04
Janowice - 14 679 91 01
Szczepanowice - 14 674 65 19
Rzuchowa - 14 674 65 92
Lichwin - 14 675 80 47

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleśnej - 14 679 81 10, 14 679 82 16, fax. 14 679 81 10 wew. 20

Ośrodek Zdrowia w Janowicach - 14 679 90 01
Ośrodek Zdrowia w Lichwinie - 14 675 80 51

Świetlica Profilaktyczno-wychowawcza w Pleśnej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 14 679 83 30

Szkoły:
Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Pleśnej - 14 629 28 46, 14 629 89 49
Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Pleśnej - 14 629 28 47, 14 679 81 22
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowej - 14 674 60 91
Szkoła Podstawowa im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Świebodzinie - 14 679 51 26
Szkoła Podstawowa w Szczepanowicach - 14 674 62 69
Szkoła Podstawowa w Janowicach - 14 679 90 06
Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie - 14 675 80 10
Szkoła Podstawowa w Lubince - 14 675 01 65
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie - 14 679 81 27
Przedszkole Publiczne im. Władysławy Majak w Pleśnej - 14 679 81 15

Ochotnicze Straże Pożarne:
Pleśna - 14 679 84 98, Komendant Gminny OSP - 608 175 216, Prezes - 600 584 740
Rzuchowa - Prezes - 601 459 943
Lichwin - 14 675 80 98, Prezes - 668 308 892
Janowice - 14 679 93 85, Prezes - 507 240 306
Szczepanowice - 606 221 315, Prezes - 668 784 566
Lubinka - 14 675 01 87, Prezes - 609 578 471

e-mail
gmina@plesna.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełni dyżur w każdy 3 czwartek miesiąca w godz. 17:00 - 20:00 w Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej w Pleśnej, tel. 14 679 83 30

Leśniczy ds. lasów prywatnych pełni dyżur w 2 środę każdego miesiąca w godz. 8:00 - 11:00 w sali narad (pok. nr 204).

Doradca Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pełni dyżury od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 15:00 w sali narad (pok. nr 204).

Konto Budżetu Gminy
Bank Spółdzielczy w Rymanowie - Filia w Tarnowie
72 8636 0005 2024 0010 7709 0001

Konto Urzędu Gminy
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek
Bank Spółdzielczy w Rymanowie - Filia w Tarnowie
28 8636 1028 2024 0010 7709 0029

Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać na rachunek
Bank Spółdzielczy w Rymanowie - Filia w Tarnowie
28 8636 1028 2024 0010 7709 0029

Wpłaty za udostępnienienie danych osobowych należy dokonywać na rachunek
Bank Spółdzielczy w Rymanowie - Filia w Tarnowie
87 8636 0005 2024 0010 7709 0022

Wpłaty z tytułu "Wadia i zabezpieczenia" należy dokonywać na rachunek
Bank Spółdzielczy w Rymanowie - Filia w Tarnowie
88 8636 0005 2024 0010 7709 0004Copyright C 2007-2009 Gmina Pleśna