Rozpalanie od góry — instrukcja krok po kroku

Roz­pa­la­nie od góry jest jed­nym ze spo­so­bów na dużo czyst­sze i efek­tyw­niej­sze spa­la­nie węgla oraz drewna w naj­prost­szych pie­cach i kotłach. Kliknij w powyższe logo, aby przejeść do instruk­cji krok po kroku jak zabrać się po raz pierw­szy za pale­nie od góry i poko­nać naj­czę­ściej spo­ty­kane problemy.


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pleśna


Mapa jakości powietrza w Małopolsce