Po wystąpieniu szkody, właściciel nieruchomości powinien skontaktować się z właściwym kołem łowieckim, w którego granicach mieści się obszar szkody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoda łowiecka ma być zgłoszona na piśmie w ciągu 3 dni od jej wystąpienia. Należy przy tym przypomnieć, iż szkody łowieckie to szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, a także przy wykonywaniu polowania. Przepisy o szacowaniu szkód nie definiują pojęcia „uprawa rolna”. Pojęcie to zostało jednak zdefiniowane przez Sąd Najwyższy wskazując, że „uprawą rolną w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie jest każda uprawa prowadzona na gruncie rolnym”. Zatem przepisy o szacowaniu szkód obejmują szkody wyrządzone na gruntach rolnych.

Wniosek o oszacowanie szkody powinien zawierać w szczególności: imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu poszkodowanego (właściciela lub posiadacza gruntów rolnych – w zależności od sytuacji kto jest właścicielem uprawy), wskazanie miejsca wystąpienia szkody oraz wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Telefony i adresy korespondencyjne do poszczególnych kół łowieckich można uzyskać u Sołtysa danej miejscowości lub w Urzędzie Gminy.

Zasięg kół łowieckich (tj. w jakim obwodzie łowieckim położona jest dana nieruchomość) oraz wzór wniosku o oszacowanie szkody można uzyskać w Urzędzie Gminy Pleśna w pokoju 101 lub pod nr tel. 14 629 28 50.

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich