Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Socjalna Serwis realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • Staże zawodowe od 3 do 12 miesięcy (średnio 7 miesięczne) - 1280 zł brutto/mc,
 • Szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika/-czki Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy, stypendia szkoleniowe w wysokości 8,54 zł brutto/h,
 • Zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu,
 • Zwrot kosztów opieki na dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu,
 • Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, doradztwo zawodowe, coaching zawodowy, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, opracowanie Indywidualnego Planu Zatrudnienia Wspieranego.

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących Stażystów:

 • Pracodawca nie ponosi  żadnych kosztów związanych z odbywanym stażem przez cały okres jego trwania,
 • Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi Stażystami,
 • Bezpłatne przeszkolenia Stażysty/-ki na potrzeby konkretnego Pracodawcy,
 • Zwrot kosztów za badania lekarskie,
 • Dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie.   

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby bierne zawodowo (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • zamieszkałe na terenie: Miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, powiatu brzeskiego lub powiatu dąbrowskiego,
 • w wieku od 15 do 29 lat.  

Dokumenty do projektu będą przyjmowane w dniach w dniach 14-16 luty 2018r. w biurze projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis, ul. Krakowska 13, II piętro, Tarnów.  

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:

Aneta Gacek
Agnieszka Osika
Paulina Witek
Biuro Projektów Spółdzielni Socjalnej Serwis
ul. Krakowska 13,  II Piętro, 33-100 Tarnów
Tel. 535 191 921
Tel. 574 084 886
e-mail: a.s/rqgace3yjk@s/1pold5bgvtzielnia5qj1/seriws.pl , a.ojjwy4sika@spoljgwkndzie0a4xlniasere7wisk7sxk.pl , p.witekow@spnrc1oluc+dzielniaseriws.pl 
www.aktywizacjatarnow.pl  

REKRUTACJA do projektu odbędzie się w dniach 14-16.02.2018r. !!!