Fundusz sołecki na 2020 rok

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, ze zm.) oraz Uchwały Nr V/27/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pleśna środków stanowiących fundusz sołecki, informuję o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwo, w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301, ze zm.), aby środki funduszu mogły być przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych we wniosku sołectwa, muszą być spełnione obligatoryjnie trzy warunki:

 • zgłoszone zadanie musi być zadaniem własnym gminy;
 • zadanie musi sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców;
 • zadanie musi być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Fundusz Sołecki wyodrębniony i pozostający do dyspozycji sołectw na 2020 r. wynosi 368 725,90 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych, 90/100) w tym:

 1. Dąbrówka Szczepanowska - 26 790,36 zł
 2. Janowice - 37 732,90 zł
 3. Lichwin - 37 732,90 zł
 4. Lubinka - 21 734,15 zł
 5. Łowczówek - 37 732,90 zł
 6. Pleśna - 37 732,90 zł
 7. Rychwałd - 31 695,64 zł
 8. Rzuchowa - 37 732,90 zł
 9. Szczepanowice - 37 732,90 zł
 10. Świebodzin - 37 732,90 zł
 11. Woźniczna - 24 375,45 zł

  RAZEM: 368 725,90 zł

Podstawowe zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

 1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo do Wójta Gminy wniosku.
 2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
 3. We wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty poszczególnych zadań.
 4. Wybrane do realizacji zadania muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią Gminy Pleśna.
 5. Uchwalony wniosek, wraz z protokołem, listą obecności oraz uchwałą z zebrania wiejskiego (wzór w załączeniu), sołtys (do dnia 30 września 2019 r.) przekazuje Wójtowi, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wniosek złożony po terminie zostanie odrzucony.
 6. Wójt może odrzucić wniosek wtedy, gdy nie spełnia on określonych warunków (zawiera błędy), o których jest mowa w ustawie o funduszu sołeckim (art. 5 ust. 2-4). Te błędy to np.:

  • wniosek nie jest uchwalony przez zebranie wiejskie,
  • we wniosku nie wskazano na co mają zostać przeznaczone pieniądze,
  • wniosek nie zawiera uzasadnienia,
  • nie podano przewidywanych kosztów lub koszty przewyższają te, które zostały określone dla danego sołectwa,
  • wniosek został przekazany do wójta po dniu 30 września roku poprzedzającego rok, w którym chcemy otrzymać pieniądze.

 7. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.
 8. Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku, na który zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.