Informacje o projekcie "Nowy Start II"

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w Oświęcimiu realizuje projekt współfinansowany z UE „NOWY START II” - dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa małopolskiego tzn. dla osób, które:

 • utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących pracownika do 6 miesięcy,
 • są w okresie wypowiedzenia z przyczyn nie dotyczących pracownika,
 • otrzymały informację od pracodawcy o zamiarze nieprzedłużenia stosunku pracy/stosunku służbowego, zawartego na czas określony,
 • odchodzących z rolnictwa.

Aktualne realizowane formy wsparcia w ramach projektu to: staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie.

Staż:

 • przekwalifikowanie zawodowe,
 • organizowany na okres od 3 do 6 miesięcy,
 • Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium stażowe.

Szkolenie:

 • przekwalifikowanie/uzupełnienie kwalifikacji,
 • finansowane do kwoty 3250zł,
 • Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe.

Subsydiowane zatrudnienie:

 • forma zatrudnienia na okres min. 6 miesięcy,
 • refundacja zatrudnienia do kwoty 2950zł miesięcznie na zatrudnienie pracownika.