Jest unijne dofinansowanie na wymianę kotłów w Gminie Pleśna

W ubiegłym tygodniu zakończyła się ocena wniosków złożonych przez małopolskie gminy w konkursach dotyczących poprawy jakości powietrza w województwie małopolskim.

Miło nam poinformować, że obydwa wnioski Gminy Pleśna na kwotę blisko 1,5 mln złotych uzyskały pozytywną ocenę. Wniosek dotyczący wymiany kotłów na paliwa stałe został oceniony najwyżej spośród wniosków złożonych przez gminy subregionu tarnowskiego.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w ramach ww. projektów planuje się wymianę starych kotłów na 30 szt. pieców gazowych i 100 szt. pieców na paliwa stałe. Kwalifikacja mieszkańców do skorzystania z dotacji odbywała się na podstawie złożonych wstępnych deklaracji udziału w projekcie. Decydującym kryterium była kolejność wpływu deklaracji do Urzędu Gminy Pleśna. Audyty energetyczne są obecnie wykonywane u pierwszych 100 osób, które zgłosiły chęć wymiany pieca na kocioł na paliwa stałe/ biomasę i u pierwszych 30 osób, które zgłosiły chęć wymiany pieca na kocioł na paliwa gazowe. W przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej ze skorzystania z dotacji, do udziału w projekcie będzie kwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Informujemy również, że Zarząd Województwa Małopolskiego podniósł kwoty dofinansowania i jednocześnie zróżnicował je w zależności od mocy grzewczej kotła.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynki i będzie odpowiednio wynosiło:

a) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
b) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
c) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
d) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie,

ale nie więcej niż 8 tys. zł.

Maksymalna wielkość dofinansowania na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego, będzie nadal wynosiła:

a) maksymalnie do 6 tys. zł (paliwa gazowe) i do 1 tys. zł (paliwa stałe) w przypadku budynku jednorodzinnego,
b) do wielokrotności 6 tys. zł (paliwa gazowe) i do 1 tys. zł (paliwa stałe) zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

O wszelkich sprawach związanych z podpisywaniem umów pomiędzy Gminą Pleśna a mieszkańcami oraz o możliwym terminie wymiany pieców będziemy informować na stronie internetowej Gminy Pleśna oraz telefonicznie.

Zwrot kosztów za zakupiony kocioł jest możliwy m.in. gdy:

1. Budynek mieszkalny przeszedł pozytywnie ocenę energetyczną lub mieszkaniec zobowiąże się do wykonania prac termomodernizacyjnych w przypadku, gdy oceniany budynek nie spełnia przyjętego minimalnego standardu efektywności energetycznej budynku:
Wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż:
– 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub
– 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych (EPH+W – nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej)
2. Zostanie podpisana umowa o dotację pomiędzy mieszkańcem, a gminą określająca szczegółowe warunki rozliczenia dotacji.

Informacje dodatkowe:

- Koszty zakupu nowego kotła/instalacji nie zostaną zwrócone, jeśli wymiana kotła nastąpi przed datą podpisania umowy mieszkańca z Gminą Pleśna
- Moc projektowanego źródła ciepła zostaje określona w ocenie energetycznej budynku, a dofinansowanie przyznawane jest tylko i wyłącznie na moc określoną w ww. ocenie.
- Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, jeżeli będzie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zostaje również określone w ocenie energetycznej budynku.
- Dofinansowanie jest przyznawane tylko dla kotłów, które spełniają wymagania ekoprojektu (Ecodesign) w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. W przypadku zakupu innych urządzeń grzewczych, refundacja kosztów nie będzie przyznana.

Mieszkańcy zamierzający wymienić kocioł w ramach projektu proszeni są o zapoznanie się z listą niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.

http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Prosimy o zapoznanie się z:

a) zapisami Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę i paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pleśna:
- https://bip.malopolska.pl/ugplesna,a,1297401,uchwala-nr-xxiv18917-rady-gminy-plesna-z-dnia-24-lutego-2017-roku-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-udz.html
- https://bip.malopolska.pl/ugplesna,a,1313140,uchwala-nr-xxv21117-rady-gminy-plesna-z-dnia-31-marca-2017-roku-w-sprawie-zmiany-regulaminu-udzielan.html

b) zapisami programu osłonowego, z którego będą mogły skorzystać osoby ponoszące zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych

https://bip.malopolska.pl/ugplesna,a,1297409,uchwala-nr-xxiv19017-rady-gminy-plesna-z-dnia-24-lutego-2017-roku-w-sprawie-lokalnego-programu-pomoc.html