Konkurs feryjny dla dzieci "Aktywnie bez komputera"

Centrum Kultury w Pleśnej ogłasza konkurs na okres ferii zimowych 2021. Niemalże cały poprzedni rok upłynął w cieniu pandemii. Dla dzieci był to okres wzmożonej pracy, jednakże nie w ławce szkolnej, lecz przy biurku, z wykorzystaniem komputera czy tabletu. Dlatego też na progu nowego roku Centrum Kultury chce zachęcić wszystkie dzieci do aktywności w plenerze, a zarazem do wykazania się swoją kreatywnością. Pokażmy, że potrafimy się dobrze bawić bez komputera!

 

Regulamin konkursu:

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs organizowany jest przez Centrum Kultury w Pleśnej, 33 – 171 Pleśna 240.
2. Celem Konkursu jest:
- zachęcenie dzieci do aktywności na wolnym powietrzu,
- propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu z dala od komputera,
- pobudzanie inwencji twórczej u dzieci.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków i postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony internetowej organizatora: www.centrum-kultury.plesna.pl, w formie prezentacji zdjęć i ogłoszenia wyników.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć konkursowych (w tym ewentualnie wizerunku uczestników), jak również imion, nazwisk, miejscowości zamieszkania osób biorących udział w Konkursie.

Uczestnicy i zasady Konkursu:

1. Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy gminy Pleśna w wieku szkolnym (szkoła podstawowa),
2. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do Centrum Kultury do trzech zdjęć dokumentujących ciekawy sposób na spędzanie czasu na wolnym powietrzu. Mogą to być ćwiczenia, zabawy czy inna forma dowolnej aktywności. Jeżeli spadnie śnieg - prosimy o przesłanie zdjęć tego, co udało się ulepić, wykonać z wykorzystaniem "białego puchu", np. bałwana, jakiejś budowli.

Zgłoszenie udziału/pracy w Konkursie:


1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie maksymalnie trzech zdjęć na adres mailowy organizatora: ckplesna@gmail.com. Termin nadsyłania zdjęć mija z dniem 20 stycznia 2021r.
2. Zdjęcia w formie plików JPG lub PNG powinny być starannie wykonane, umożliwiając rzetelną ocenę pracy.  3. W treści wiadomości prosimy o podanie informacji o uczestniku: imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania oraz (opcjonalnie) telefon do kontaktu.
4. W załączeniu do maila należy przesłać także skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku (dokument do druku poniżej).
5. Uczestnik Konkursu, przesyłając zdjęcia, wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że przesłane pliki przechodzą na własność organizatora.


Ocena pracy przez Komisję Konkursową:


1. Oceny dokonuje powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.
2. Komisja ocenia pracę, biorąc pod uwagę zgodność z tematem, pomysłowość i staranność.
3. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący Komisji.
4. Werdykt Komisji jest ostateczny i niepodważalny.


Ogłoszenie wyników Konkursu i postanowienia końcowe:


1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 22 stycznia 2020 r. za pośrednictwem strony internetowej organizatora: www.centrum-kultury.plesna.pl.
2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator.


Kontakt do organizatora:
Centrum Kultury w Pleśnej
33 -171 Pleśna 240
ckplk7esezna@r5ogma6jnzil.i+comtrm
http://centrum-kultury.plesna.pl
tel. (14) 6-798-191

 

Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Centrum Kultury w Pleśnej.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ramienia organizatora Konkursu jest Małgorzata Hajduga, e-mail: ckpjkmelesnwo0a.cjhajduga@gmaiukfl.co2kf+m.hsgyp (ckplesnx/kp8a.hajdugq+x8na@gulmaidhb+l.cjsom+j1uk)
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
4. Uczestnikom Konkursu przysługują prawa do:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f) przenoszenia danych,
g) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
6. Przetwarzanie danych w związku z udziałem w konkursie obejmuje także: publikację imienia i nazwiska uczestnika oraz ewentualną publikację wizerunku. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie Konkursu oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.
8. Dla potrzeb Konkursu wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, a także zestawiony z wizerunkami innych uczestników. Obejmuje to wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie - strona internetowa i Facebook CK Pleśna.
9..Wizerunek uczestnika nie może być użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej  lub naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych.

 

Pobierz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku dziecka
(należy przesłać skan podpisanego dokumentu)