Konsultacje oferty realizacji zadania publicznego w zakresie sportu i rekreacji

Na podstawie art. 12.1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) złożono do Wójta Gminy Pleśna ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie sportu i rekreacji. Treść oferty dostępna jest w załączniku do niniejszej informacji.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty:

  • wysyłając e-mail na adres: gmkzu5inasmkn@plesnjk1a.imtpl;
  • pisemnie na adres: Urząd Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240.

Osoba do kontaktu: Marek Skoblowski, tel.535 864 332, e-mail: mswskoblowz9ski@pleylsne3a.plqj