Konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Zapraszamy do konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Wypełniony druk formularza do konsultacji można przesłać na adres Urzędu Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240 lub na adres e-mail: gmina@plesna.pl do dnia 20 listopada 2017 r.  Osobą udzielającą informacji jest Pani Elżbieta Kędzior tel. 14 629 28 22, e-mail: ekudkdedzior@plax8eszgna.pmpl.