Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie z zakresu sportu

Na podstawie § 8 Uchwały Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, Wójt Gminy Pleśna ogłasza nabór projektów w ramach konkursu na cele określone w §3 wyżej wymienionej Uchwale do realizacji w 2019 r.

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie z zakresu sportu winien być zgodny z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016 r.

Termin zgłaszania wniosków o dotacje: wnioski o dotacje należy zgłaszać do dnia 20 grudnia 2018 r. do Urzędu Gminy Pleśna pok. nr 103 (sekretariat - liczy się data wpływu wniosku do urzędu). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wysokość środków finansowych planowanych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów: 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tyś. zł) . Forma wypłaty: przelew w transzach na rachunek bankowy  wnioskodawcy po podpisaniu umowy dotacji.

Termin realizacji przedsięwzięć z projektów: od 01.01.2019 r. - nie dłużej niż do 31.12.2019 r.

Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie: projekt realizowany w ramach współzawodnictwa prowadzonego przez Polskie Związki Sportowe lub Okręgowe Związki Sportowe. Minimalny wkład własny w realizację projektu 10% w formie pracy wolontariuszy, wkładu finansowego własnego lub środków pochodzących z innych źródeł.