Nabory grantowe z LGD Dunajec - Biała

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn informuje o ponownej możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje grantowe w zakresie:

a) rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
- termin składania wniosków: od 25.09.2018 r. do 09.10.2018 r.
- wskaźnik produktu: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 4 szt.
- limit dostępnych środków w ramach naboru: 100 000,00 zł
- maksymalna kwota pomocy na jedno zadanie: 50 000,00 zł
- minimalna kwota pomocy na jedno zadania: 5 000,00 zł
- intensywność pomocy: do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania
- forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych zadania
- zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: powstanie nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
- limit dla jednostek sektora finansów publicznych: suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na ten projekt
- limit pomocy na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł (dotyczy wszystkich zadań realizowanych w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD).

b) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i/lub promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
- termin składania wniosków: od 25.09.2018 r. do 09.10.2018 r.
- wskaźnik produktu: liczba wydarzeń promujących aktywny tryb życia – 15 szt.
- limit dostępnych środków w ramach naboru: 200 000,00 zł
- maksymalna kwota pomocy na jedno zadanie: 50 000,00 zł
- minimalna kwota pomocy na jedno zadania: 5 000,00 zł
- intensywność pomocy: do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania
- forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych zadania
- zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: wydarzenia promujące aktywny tryb życia
- limit dla jednostek sektora finansów publicznych: suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na ten projekt
- limit pomocy na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł (dotyczy wszystkich zadań realizowanych w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD).

Przed naborami wniosków w każdej Gminie z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała odbędzie się spotkanie informacyjne (konsultacyjne) z zakresu operacji grantowych. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie projektów grantowych. Spotkanie w Pleśnej odbędzie się w dnia 24.09.2018 r. godz. 11:00-13:00 Centrum Kultury w Pleśnej Pleśna 240 33-171 Pleśna 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące naboru i spotkań informacyjnych (konsultacyjnych) znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub pod numerem tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a w środy od 10:00 do 18:00 bądź pod adresem e-mail: biuro@dunajecbiala.pl.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wersja elektroniczna