Nabory na projekty grantowe

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje grantowe w zakresie:

 1. Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i/lub zachowania dziedzictwa lokalnego:

  • termin składania wniosków: od 06.05.2019 r. do 20.05.2019 r.,
  • wskaźnik produktu: liczba podmiotów działających w sferze kultury i/lub edukacji, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR 12 szt.,
  • limit dostępnych środków w ramach naboru: 150 000,00 zł,
  • maksymalna kwota pomocy na jedno zadanie: 12 500,00 zł,
  • minimalna kwota pomocy na jedno zadania: 5 000,00 zł,
  • intensywność pomocy: do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania,
  • forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych zadania,
  • zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: działania edukacyjno-kulturalne i promocyjne aktywizujące i integrujące mieszkańców,
  • limit dla jednostek sektora finansów publicznych: suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na ten projekt,
  • limit pomocy na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł (dotyczy wszystkich zadań realizowanych w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD).

 2. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

  • termin składania wniosków: od 06.05.2019 r. do 20.05.2019 r.,
  • wskaźnik produktu: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 4 szt.,
  • limit dostępnych środków w ramach naboru: 100 000,00 zł,
  • maksymalna kwota pomocy na jedno zadanie: 50 000,00 zł,
  • minimalna kwota pomocy na jedno zadania: 5 000,00 zł,
  • intensywność pomocy: do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania,
  • forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych zadania,
  • zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: powstanie nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
  • limit dla jednostek sektora finansów publicznych: suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na ten projekt,
  • limit pomocy na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł (dotyczy wszystkich zadań realizowanych w ramach projektów grantowych  realizowanych przez LGD).

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub  pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a w środy od 10:00 do 18:00 bądź pod adresem e-mail: biuro@52dhmdunanxdc1jecsxp3ubiala.p+8wsl