Nowy sprzęt IT dla Szkoły Podstawowej w Pleśnej

W 2019 roku Szkoła Podstawowa w Pleśnej otrzymała dotację w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Celem dotacji jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Ze środków przyznanej dotacji wynoszącej 14 000 zł zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (interaktywne monitory dotykowe). Całkowity koszt zadania wyniósł 17 500 zł, z czego 3 500 zł stanowi wkład własny Gminy Pleśna.