Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Wójt Gminy Pleśna ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadań w roku 2022 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz działalności na rzecz kultury, sztuki, folkloru i dziedzictwa narodowego. Wyniki konkursu znajdują się w załączniku.