Przypomnienie o obowiązku aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że w sytuacji kiedy nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, np. z powodu powrotu osób z zagranicy lub powrotu studentów mieszkających na co dzień w akademikach i w prywatnych kwaterach, konieczne jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą.

Formularz deklaracji do pobrania.