Rekreacyjny Turniej Dwójek w Siatkówce Plażowej na "Relaksie"

W niedzielę, 4 września 2022r. na boisku plażowym Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego "Relaks" w Łowczówku planowany jest Turniej Dwójek w Siatkówkę Plażową. Impreza ma charakter otwarty i organizowana jest z myślą o dobrej zabawie i rekreacji. Nie są to zawody czysto sportowe. Rozpoczęcie o godzinie 14.30. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa w podanym niżej regulaminie. Zapraszamy!

Regulamin Turnieju Dwójek Siatkówki Plażowej - Relaks, 04.09.2022

Gramy rekreacyjnie w siatkówkę plażową!
Turniej "for fun" na Relaksie

1. Organizator: Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny „Relaks” w Łowczówku.
2. Cele turnieju:
a) popularyzacja siatkówki plażowej,
b) propagowanie aktywnego stylu życia i wypoczynku,
c) promocja ośrodka „Relaks” i Gminy Pleśna.
3. Miejsce turnieju: Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny „Relaks” w Łowczówku,
4. Termin turnieju: 04 września 2022r. od godz. 14:30.
5. Uczestnicy:
a) w imprezie mogą brać udział zawodnicy bez względu na wiek, płeć i poziom doświadczenia,
b) zgłoszenia drużyn dwuosobowych przyjmowane będą:
- telefonicznie: 693 661 126 lub mailowo: relaks.plesna@gmail.com.
Zgłoszenia zespołów przyjmowane są do 29 sierpnia br.

Zgłaszając udział, należy podać imiona i nazwiska uczestników oraz nr kontaktowy.
- limit zespołów – maksymalnie 8,
- osoby niepełnoletnie powinny przedstawić organizatorowi zgodę na udział w turnieju podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego,
- udział w turnieju jest nieodpłatny.
6. System rozgrywek:
a) sposób przeprowadzenia turnieju ustala organizator – w zależności od ilości zgłoszeń,
b) turniej rozegrany zostanie zgodnie z uproszczoną wersją przepisów gry w siatkówkę plażową.
7. Nagrody:
a) dyplom uczestnictwa dla wszystkich zespołów,
b) puchar dla zwycięzców turnieju.
8. Postanowienia końcowe:
a) każdy uczestnik biorący udział w imprezie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora celem zgłoszenia oraz podania wyników na stronie www.plesna.pl oraz Facebooku Ośrodka „Relaks”,
b) akceptując regulamin każdy uczestnik (a w przypadku osób niepełnoletnich opiekun) wyraża zgodę na publikację wizerunku w formie zdjęcia z turnieju na stronie www.plesna.pl i Facebooku Ośrodka „Relaks”,
c) osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w turnieju,
d) organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym,
e) organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie,
f) zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,
g) w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych i/lub złego stanu boiska turniej może zostać odwołany.

Turniej odbędzie się jako impreza towarzysząca piknikowi pn. "Rodzinne pożegnanie wakacji".
Szczegóły na temat tego wydarzenia wkrótce.

Regulamin w wersji PDF (do druku)