Spotkania informacyjne dla beneficjentów w zakresie projektów grantowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza na spotkania informacyjne (konsultacyjne) związane z organizowanymi naborami wniosków z zakresu operacji grantowych w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje na temat planowanych naborów wniosków (m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków) oraz przeprowadzone konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie projektów grantowych).

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl, pod nr telefonu 14 665 37 37 lub biuro@dunajecbiala.pl