Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Pleśna, na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawia uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół - Świat Pracy pod tytułem "Organizacja zawodów strzeleckich jednostek OSP z Gminy Pleśna" w okresie od 10 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

W terminie 7 dni od dnia umieszczenia oferty w BIP oraz na stronie internetowej gminy, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące tejże oferty. Uwagi można zgłaszać na adres Urzędu Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240, adres e-mail: gmina@pleśna.pl lub msko8hblotawski@mcwplesna.plf8e, a także osobiście w Urzędzie Gminy Pleśna w pokoju 101 (I piętro).