Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

W dniu 25 lutego 2019 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do walnego zgromadzenia izb rolniczych wyznaczając termin wyborów na dzień 28 lipca 2019 r.

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych członkami samorządu rolniczego są:

 1. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi określająca członkostwo w samorządzie rolniczym, a tym samym uprawnienia do udziału w wyborach do izb rolniczych (pismo z dnia 11.04.2019 r.):

"(...) Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego nie mieszczą się w definicji podatnika podatku rolnego stosowanej na potrzeby przepisów ustawy o izbach rolniczych i tym samym nie są z mocy prawa członkami samorządu rolniczego."


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 70 w Pleśnej o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzania głosowania

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 70 w Pleśnej o wyłożeniu spisu uprawnionych do głosowania

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 70 w Pleśnej o składzie komisji i jej siedzibie


Wytyczne dotyczące zgłaszania kandydatów do rad powiatowych izby rolniczej:

 1. Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Osoba fizyczna realizuje swoje prawa wyborcze osobiście. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
 2. Zgłoszenie do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba, a w przypadku zgłoszenia osoby prawnej zgłoszenia dokonuje przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawnionych do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyznaczonym jako termin wyborów.
 3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  • imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania kandydata, seria i numer dowodu osobistego oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej – ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby prawnej,
  • imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby dokonującej zgłoszenia.

 4. Do zgłoszenia załącza się:

  • listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi miej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata,
  • pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,
  • pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz numer i seria dowodu osobistego osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,
  • dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów,
  • zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych.