XII Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych - 2.04.2023

Centrum Kultury w Pleśnej zaprasza do udziału w XII Gminnym Konkursie Palm Wielkanocnych. Konkurs przeprowadzony zostanie w Niedzielę Palmową (2.04.2023 roku) podczas II Kiermaszu Wielkanocnego w Pleśnej. Miejsce wydarzenia - plac targowy "Mój Rynek" w Pleśnej.

Regulamin Konkursu

I. Organizator:
Centrum Kultury w Pleśnej
33-171 Pleśna 240
tel. 693 661 126
ckpleslcnaftqyy@gmail.n13vcomjihyx
www.centrum-kultury.plesna.pl

II. Cele konkursu:
• Kultywowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych.
• Zachęcenie mieszkańców gminy do podtrzymania tradycji ludowej.
• Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby pielęgnowania kultury i tradycji ludowej.
• Rozwijanie pomysłowości w ozdabianiu palm wielkanocnych.

III. Warunki konkursu:

• Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Pleśna.
• Każdy uczestnik prezentuje jedną palmę wielkanocną.
• Zaprezentowane prace winny być podpisane (imię i nazwisko wykonawcy/nazwę grupy czy stowarzyszenia).

IV. Kategorie konkursu:

• Konkurs rozstrzygany będzie w kategorii: najładniejsza palma.

V. Kryteria oceny:
• Użyte materiały (tylko naturalne lub tradycyjne, np. bibuła, wstążki, wiklina, bukszpan, suche trawy itp.).
• Różnorodność użytych materiałów tworzących palmy, - tradycyjne techniki tworzenia motywów tworzących palmy.
• Walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły).
• Nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych.

VI. Przebieg konkursu:
1. Termin konkursu: 2 kwietnia 2023r. (Niedziela Palmowa).
2. Ramy czasowe konkursu:
Dostarczenie palmy na miejsce w godz. od 13.00 do 14.00.
Ocena palm przez komisję konkursową w godz. od 14.00 do 14.30.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród o godz. 14.30.

3. Miejsce konkursu: plac targowy „Mój Rynek” w Pleśnej.
• Palmę należy wystawić podczas wydarzenia w miejscu do tego przeznaczonym.
• Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas kiermaszu. Wtedy też laureaci odbiorą nagrody rzeczowe i dyplomy okolicznościowe.
• Werdykt jury zamieszczony zostanie w lokalnej gazecie „Pogórze”, jak i na stronie internetowej gminy Pleśna oraz Facebooku organizatora.
• W wyjątkowych sytuacjach nagrody będą do odbioru w biurze organizatora (Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny „Relaks” w Łowczówku).

VII. Postanowienia końcowe:
• Komisja konkursu jest niezawisła w swojej ocenie. Jej werdykt jest niepodważalny i ostateczny.
• Organizator dokonuje interpretacji zapisów niniejszego regulaminu i rozstrzyga ostatecznie zgłaszane kwestie sporne.
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Regulamin w wersji do druku (PDF)