Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, iż:

 1. Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2016 rok (sprawozdanie roczne) w terminie do 31 marca 2017 roku www.malopolskie.pl/srodowisko.

  Od  1  stycznia  2017 roku zgodnie z art. 289 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 672 z późn. zm.) w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, do urzędu marszałkowskiego.

 2. Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach powinni przedłożyć do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie za rok 2016 w terminie do 15 marca 2017 roku www.malopolskie.pl/produktowa.

 3. Przedsiębiorcy, którzy w roku 2016 wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach w ilości nieprzekraczającej 1 Mg powinni przedłożyć do urzędu marszałkowskiego dokumenty o których mowa w art. 7 ust. 3 w terminie do 15 marca 2017 roku oraz przedłożyć sprawozdanie za rok 2016 www.malopolskie.pl/produktowa.

 4. Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty (opony, oleje)  wymienione w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej powinni wnieść opłatę oraz przedłożyć do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie za rok 2016 w terminie do 15 marca 2017 roku www.malopolskie.pl/produktowa.

 5. Podmioty będące wytwórcami odpadów (lub komunalnych osadów ściekowych), a także prowadzącymi działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami lub wydobywaniu odpadów ze składowiska lub zwałowiska, są zobowiązane do składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych do urzędu marszałkowskiego za 2016 rok w  terminie do 15 marca 2017 roku: www.malopolska.pl/zbiorcze.

 6. Przedsiębiorcy będący producentami, importerami, dokonującymi wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporterami i dokonującymi wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są zobowiązani do składania rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi do urzędu marszałkowskiego za 2016 rok w terminie do 15 marca 2017 roku.
  Od 16 lutego 2016 roku obowiązuje nowy wzór formularza do przekazywania ww. informacji: www.malopolskapl/opaki.

 7. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu, zbierania, przetwarzania, recyklingu lub unieszkodliwiania sprzedawcy detaliczni są zobowiązani do składania rocznych sprawozdań z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami do urzędu marszałkowskiego za 2016 rok w terminie do 15 marca 2017 roku: www.malopolska.pl/baterie.

 8. Gminy, przedsiębiorstwa oraz osoby prawne (dotyczy również urzędów gmin i miast województwa małopolskiego) są zobowiązane do przedłożenia Marszałkowi Województwa informacji o wyrobach zawierających azbest (gminy w terminie do 31 marca 2017 roku, pozostałe podmioty w terminie do 31 stycznia 2017 roku), jak również aktualizowanych na bieżąco informacji o wykorzystywanych polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT): www.malopolska.pl/azbest.

 

 

Komunikat Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.

MR nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

Zobacz przykładową ofertę dokonania wpisu

 


Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości:
a) 8081 zł – w przypadku nauki zawodu – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w  wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
b) 254 zł – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmieniły się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE Nr 352 z 24.12.2013).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
2. Załączniki do wniosku:
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobą zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
- dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,
- umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
- dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
- dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
- wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- wykaz otrzymanej pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Termin składania dokumentów
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Uwagi
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Pleśna, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Pleśna, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Dokumenty należy składać do Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 228A, budynek Gimnazjum Pleśna, II p., pok. 33 tel. 14/6798949 w. 24

Dokumenty do pobrania:


CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Serwis nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki i oferuje:

 • rejestrację firmy online,
 • zarządzanie wpisem bez wychodzenia z domu,
 • aktualne dane o działalności gospodarczej,
 • automatyczne przekazywanie danych do wniosku do US, GUS, ZUS/KRUS,
 • całkowicie bezpłatna procedurę rejestracyjną,
 • dostęp do aktualnych przepisów dotyczących zakładania działalności gospodarczej
 • kontakt z urzędem za pomocą maila, chatu itp.

Akademia PARP

http://www.akademiaparp.gov.pl/

Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych.

Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

mikroporady

http://www.mikroporady.pl

Bezpłatna pomoc w zarządzaniu mikro firmą, serwis prowadzony jest przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundację dr Bogusława Federa.

Serwis Mikroporady ® współpracuje z Portalem Innowacji PARP oraz jest polecany przez CEIDG , dla nowo zakładanych firm.Mikroporady ® dostarczają bezpłatne wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia. Zawartość Serwisu ma różne powiązania: wzory dokumentów do pobrania, edytowania i samodzielnego dostosowania do własnych potrzeb (umowy i regulaminy w wielu wariantach i wersjach) są powiązane z rekomendacjami, poradami i instrukcjami. Serwis zawiera 154 wyjaśnień potrzebnych i niezbędnych pojęć, definicji, oraz przykłady z życia - kazusy prawne - kluczowe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadłe w przedstawionych konkretnych sytuacjach działalności mikro i małych przedsiębiorców. 

Porada: Jakie zmiany musisz wpisać do KRS i jak to zrobić

Przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo w formie spółki, niezależnie od jej formy prawnej, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, z czym ustawa wiąże określone skutki prawne w postaci jawności oraz domniemania prawdziwości wpisanych danych. W toku działalności, na skutek różnych zdarzeń prawnych, dane objęte obowiązkiem wpisu mogą ulegać zmianie, co rodzi obowiązek po stronie właściwych organów spółki dokonywania zgłoszeń do rejestru przedsiębiorców w trybie i formach przepisanych.

Pojedynczy Punkt Konsultacyjny

http://www.eu-go.gov.pl/

Pojedynczy Punkt Konsultacyjny - serwis nadzorowany przez Ministra Gospodarki.

Serwis dedykowany jest dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą, a zatem dla obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców. Zawiera szczegółowe informacje o interesującej go dziedzinie działalności gospodarczej, takie jak właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę oraz szczegółowe instrukcje dalszego postępowania.

Krajowy System Usług

Krajowy System Usług - serwis nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

http://ksu.parp.gov.pl

Celem działania KSU jest wspieranie rozwoju i promocja przedsiębiorczości w Polsce.

Ośrodki KSU oferują doradztwo dla firm w zakresie:

 • innowacji,
 • ochrony środowiska,
 • zarządzania finansami,
 • zarządzania energią,
 • wykorzystania technologii informacyjnych,
 • a dla osób z branży przetwórstwa również w zakresie marketingu i sprzedaży,
 • ponadto,przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu pożyczki lub poręczenia.

Punkt Kontaktowy dla Usługobiorców i Usługodawców

Punkt Kontaktowy dla Usługobiorców i Usługodawców

 https://www.web.gov.pl/e-punkt/

Serwis prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki, skierowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw usług elektronicznych oraz internautów – odbiorców tych usług.

Jego głównym zadaniem jest świadczenie usług informacyjnych z zakresu prawa obrotu elektronicznego.

e-Punkt Konsultacyjny

https://mikroporady.ple-punkt-konsultacyjny.html

Bezpłatny e-Punkt Konsultacyjny pomaga mikro i małym przedsiębiorstwom w obszarach prowadzonej działalności gospodarczej, edukacji, doskonalenia zawodowego, prawno-finansowych oraz uruchamianiu i rozwijaniu przez nich przedsiębiorstw.

Punkt ten powstał w serwisie mikroporady.pl jako wirtualne miejsce udzielanych mikro porad bezpośrednio dla potrzebujących mikro przedsiębiorców.

Użytkownicy e-Punktu Konsultacyjnego mogą zadawać swoje pytania w następujących kategoriach:

Informacja prawna o aktualnym stanie prawnym – przykładowe pytania:

 • czy są przepisy, które regulują daną kwestię? które przepisy mają zastosowanie w konkretnej sytuacji etc.
 • Procedura – co i jak zrobić, aby osiągnąć swój cel – przykładowe pytania: jak złoż wniosek o wpis do ewidencji? jak wnieść pozew? jakie dokumenty są potrzebne do sprzeciwu lub skargi?
 • Co się zmieniło w prawie – przykładowe pytania: od kiedy i jak się zmienił przepis? jak interpretować nowe przepisy? jak nowe przepisy wpływają na konkretną sytuację?

Portal Innowacji PARP

www.pi.gov.pl

portal internetowy przekazujący informacje o działaniach proinnowacyjnych, prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Enterprise Europe Network

http://www.een.org.pl/

Sieć Enterprise Europe Network pomaga małym firmom wykorzystać możliwości rynku ogólnoeuropejskiego. Oferuje bezpłatne usługi z zakresu:

 • dostępu do rynków zagranicznych
 • prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego i prawa krajowego
 • prawa własności intelektualnej