Na terenie gromady Pleśna pierwsza wojna światowa pozostawiła liczne ślady w postaci cmentarzy wojskowych. Spośród wielu bitew historyczne znaczenie ma bitwa pod Łowczówkiem, w której brały udział w dniach 22 - 25 grudnia 1914 Legiony Polskie.

Po zakończeniu działań wojennych gospodarstwa chłopskie były małe zacofane i zadłużone. Wszystkie domy we wsi i gromadzie były drewniane, kryte strzechą. Część ludności w poszukiwaniu pracy wyjeżdżała do Ameryki Północnej, Kanady, Brazylii.

Na niskim poziomie była oświata - w Pleśnej była czteroklasowa szkoła o dwóch izbach lekcyjnych, której kierownikiem w latach 1920 - 1927 był Roman Piskor. Podobna szkoła istniała w Rzuchowej, kierownikiem jej był Józef Mróz. Szkołą podstawową o dwóch klasach w Szczepanowicach kierował Leon Robak.

W latach 1928 - 1930 następuje ożywienie gospodarcze w gromadzie, w związku z budową fabryki nawozów azotowych w Tarnowie - Mościach. W 1922 wybudowano w Łowczówku młyn parowy o jednej parze walców i kamieni oraz tartak o dwóch trakach. Wskutek niedostępności do tego obiektu (położony był za torem kolejowym) - zlikwidowano go, a w latach 1923 - 1924 Paweł Baszczowski wybudował młyn i tartak.

W latach 1927 - 1928 staraniem mieszkańców wsi Rychwałd, a szczególnie Józefa Bilińskiego, Józefa Pękali i Adama Sorysa powstaje tam szkoła jednoklasowa.

W latach 1927 - 1930 w Pleśnej wybudowano, olbrzymim wysiłkiem społecznym kościół parafialny (do kościoła przeniesiony został obraz z XVIII w. - ze starego Kościoła). Powstają również pierwsze sklepy spożywcze u Feliksa Knapika, Józefa Blatta, Izraela Fuscherera, Józefa Tryby, Józefa Stanucha, Antonego Gąsiora oraz rzeźnia i masarnia Jana Wójcika.

Latem do Łowczówka przyjeżdżało około 3 tysięcy wczasowiczów z Tarnowa i innych miast. Większość wśród nich stanowili Żydzi, którzy teren gromady zwali "drugą Krynicą". W 1933 r. mieszkaniec Łowczówka Antoni Baran sam zbudował pierwszy odbiornik radiowy, lampowy na głośnik. Aparat ten był jedynym odbiornikiem na terenie gromady.

W 1934 r. każda ze wsi stanowiła oddzielną jednostkę administracyjną, składającą się z wójta, podwójciego i 2 asesorów. Rząd Wójta w Pleśnej sprawował Rafał Chochołowicz. W 1935 r. zgodnie z ustawą zostaje utworzona we wsi Pleśna gmina zbiorowa, w skład, której weszło 12 wsi: Błonie, Dąbrówka Szczepanowska, Koszyce Małe. Lubinka, Łowczówek, Pleśna, Rychwałd, Rzuchowa, Janowice, Szczepanowice, Świebodzin i Woźniczna.

Skład pierwszej Rady liczył 21 członków wybranych przez mieszkańców 12 wsi.

Pierwszym Wójtem zostaje Bronisław Kubicz - legionista, odznaczony krzyżem Virtuti Militari, z zawodu krawiec, a po trzech latach Wójtem zostaje Jan Pasadyn, ze wsi Rzuchowa. Siedzibą gminy jest budynek Mieczysława Baszczowskiego ze wsi Łowczówek, funkcję sekretarza gminy pełnił Antoni Kościelny, pracownikiem administracyjnym był Piotr Stasik.

W lipcu 1934 r. teren gromady nawiedziła ogromna powódź. Wody rzeki Białej i Dunajca oraz małych rzeczek zalały pola i plony. Po rzece Dunajec płynęły całe domy z ludnością na dachach, stajnie z inwentarzem i stodoły, ze skoszonym zbożem i zebranym ziarnem. Tragiczną sytuację potęgował fakt, iż nie posiadano żadnego sprzętu ratunkowego. Zapanował głód. Władze powiatowe udzieliły pomocy rodzinom dotkniętym skutkami powodzi w postaci 5 wagonów żyta, którego przydział następował, po przednim nieodpłatnym wykonaniu prac drogowych. Prace te wykonywano w przysiółku Batylowa oraz na drodze do cmentarza parafialnego w kierunku kościoła.

W czasie prac natrafiono na stare mogiły przy kościele (starym), w których odkryto czterdzieści szkieletów płci męskiej w wieku 20 - 40 lat. Pochodziły one prawdopodobnie z okresu wojen szwedzkich, kiedy to prawdopodobnie na tereni wsi Pleśna zginęli wszyscy żołnierze z jednego z batalionów wojsk szwedzkich, a prawdopodobnie od słowa batalion wzięta została nazwa - Batylowa, którą określono jeden z przysiółków wsi Pleśna.

W latach 30 - tych działała silnie na terenie Pleśnej organizacja młodzieżowa "Znicz", prowadząc szeroko rozumianą działalność kulturalną (zabawy, festyny, przedstawienia). Działały tu również organizacje Stronnictwa Ludowego, skupiające w swych rękach znaczną ilość postępowych chłopów.