Obwieszczenie Wójta Gminy Pleśna z dnia 15 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pleśna
z dnia 15 stycznia 2016r.

Na podstawie art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Pleśna informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego    i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pleśna.

Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy Pleśna,
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze,
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy Pleśna działalność gospodarczą,
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy Pleśna działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • organy władzy publicznej,
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 26 stycznia 2016 do 29 lutego 2016 roku w formie:

 • warsztatów rewitalizacyjnych, które odbędą się 26 stycznia o godz. 15.30 w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna w Pleśnej;  podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy;
 • zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres otanska@plesna.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 26 stycznia do 29 lutego 2016r.;
 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Oliwia Tańska, Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240, pokój nr 110, tel. 14 629 28 34, e-mail: otanska@plesna.pl w godzinach pracy urzędu.

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pleśna, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od 26 stycznia 2016 roku:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Wójt”, dział „Obwieszczenia Wójta”,
 • na stronie internetowej Gminy www.plesna.pl w zakładce „Gmina”, dział „Program Rewitalizacji”,
 • w Urzędzie Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240, pok. nr 110 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.


Wójt Gminy Pleśna

Józef Knapik