Projekt stażowo-szkoleniowy - „Łamiemy Bariery – młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy”

Spółdzielnia Socjalna Serwis w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Ekologicznych i z Fundacją Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS rozpoczyna realizację Projektu „Łamiemy Bariery – młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do podjęcia pracy u 70 osób niepełnosprawnych w wieku od 15 do 29 lat, biernych zawodowo i bezrobotnych, nieuczestniczących w formalnym kształceniu stacjonarnym i zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego.

Dla Uczestników przewidziano staże zawodowe, które będą trwały od 3 do 9 miesięcy. Za udział w stażu przewidziane jest stypendium stażowe w wysokości ok. 1280 zł brutto/mc. Dodatkowo Uczestnikom Projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu na staże i szkolenia, które będą odbywać się poza miejscem zamieszkania. Pracodawcy przyjmujący stażystów nie będą ponosić żadnych kosztów zatrudnienia, a w dodatku sami zdecydują o wyborze odpowiedniej osoby.

W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci: indywidualnym planem działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy oraz opieką trenera zatrudnienia wspieranego. Mogą również skorzystać z oferty szkoleniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.

Kompleksowe wsparcie ma na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i wprowadzenie ich na rynek pracy. Pozwoli im na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i nabycie niezbędnych kompetencji.

Rekrutacja prowadzona będzie w biurze Projektu Spółdzielni Socjalnej SerwiS 3-4.03.2016r., ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.

 

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:

Spółdzielnia Socjalna SerwiS
ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów
Tel. 510 964 917
m.zbj43orowska@spoldzielnijt5ovaserwis.pl4xvs
e.speokd14kwol@spcmoldzielniaserwibls.plbvh
www.mlodziniepelnosprawni.pl