Wiosenny konkurs fotograficzny - zapraszamy

Centrum Kultury w Pleśnej ogłasza kolejny konkurs - tym razem z okazji nadejścia wiosny. Póki co, bardzo skromnie manifestuje nam ona swoją obecność, jednakże jesteśmy dobrej myśli i wszyscy liczymy na piękny, pachnący maj.

W związku z tym zapraszamy wszystkich do udziału w naszym konkursie fotograficznym pn. "Co w trawie szumi i kwitnie". Dzisiaj prawie każdy z nas posiada mniej lub bardziej zaawansowany sprzęt do robienia zdjęć: telefon, prosty kompakt czy profesjonalny aparat cyfrowy. Nie ogranicza nas za to wyobraźnia, która często z powodzeniem rekompensuje tzw. "braki sprzętowe". Wykorzystajmy więc nasz techniczny i naturalny warsztat i uchwyćmy piękne momenty tej wiosny! Niech konkurs ten będzie dla wszystkich także zaproszeniem i motywacją do wiosennej aktywności.

 

Regulamin konkursu:

 

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs organizowany jest przez Centrum Kultury w Pleśnej, 33 – 171 Pleśna 240.
2. Celem Konkursu jest:
- pobudzenie uwrażliwienia na piękno otaczającej przyrody,
- propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
- rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody i jej dokumentowania,
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków i postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony internetowej organizatora: www.centrum-kultury.plesna.pl oraz strony Centrum Kultury na Facebooku, w formie prezentacji zdjęć i ogłoszenia wyników.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć konkursowych, jak również imion, nazwisk, miejscowości zamieszkania osób biorących udział w Konkursie.

 

Uczestnicy i zasady Konkursu:

1. Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy gminy Pleśna w dowolnym wieku.
2. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do Centrum Kultury do trzech zdjęć w ciekawy sposób przedstawiających oznaki wiosny. Zgodnie z tytułem konkursu mogą to być zdjęcia elementów rozwijającej się przyrody w trawie, na runie leśnym czy w ogrodzie, jednakże fotografować można także na przykład kwiaty drzew, krzewów itp. Konkurs ściśle nie ogranicza się do makrofotografii, jednakże prosimy nie przysyłać zdjęć w szerokich ujęciach, na przykład całego kwitnącego ogrodu, sadu, łąki itp.

 

Zgłoszenie udziału/pracy w Konkursie:

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie maksymalnie trzech zdjęć na adres mailowy organizatora: ckplesna@gmail.com. Termin nadsyłania zdjęć mija z dniem 20 maja 2021r.
2. Zdjęcia w formie plików JPG lub PNG powinny być starannie wykonane, umożliwiając rzetelną ocenę pracy.  3. W treści wiadomości prosimy o podanie informacji o uczestniku: imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania oraz (opcjonalnie) telefon do kontaktu.
4. W załączeniu do maila należy przesłać także skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (dokumenty do druku poniżej).
5. Uczestnik Konkursu, przesyłając zdjęcia, wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że przesłane pliki przechodzą na własność organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo stworzenia galerii prac konkursowych w formie tradycyjnej wystawy i/lub relacji w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej.


Ocena pracy przez Komisję Konkursową:

1. Oceny dokonuje powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.
2. Komisja ocenia pracę, biorąc pod uwagę zgodność z tematem, pomysłowość i staranność wykonania.
3. W przypadku sytuacji spornych, wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący Komisji.
4. Werdykt Komisji jest ostateczny i niepodważalny.


Ogłoszenie wyników Konkursu i postanowienia końcowe:


1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 24 maja 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej organizatora: www.centrum-kultury.plesna.pl oraz strony Centrum Kultury na Facebooku.
2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator.


Kontakt do organizatora:
Centrum Kultury w Pleśnej
33 -171 Pleśna 240
ckpl4nuesna@g2itodmacpbsilzt03u.comvfwna
http://centrum-kultury.plesna.pl
tel. (14) 6-798-191

 

Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Centrum Kultury w Pleśnej.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ramienia organizatora Konkursu jest Małgorzata Hajduga, e-mail: ckpv6lilesna.hajduga43qm7@gmp/ailtqw.com.sreyz (ckplesnu0ea3a.hajdkpgugaknk@g6cvqcmail.cyhrom)
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
4. Uczestnikom Konkursu przysługują prawa do:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f) przenoszenia danych,
g) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
6. Przetwarzanie danych w związku z udziałem w konkursie obejmuje także: publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie Konkursu oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.

Pobierz zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych
Pobierz zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka

(należy przesłać skan podpisanego dokumentu)