Wójt Gminy Pleśna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2021-2031

Konsultacje społeczne dokumentu prowadzone są w terminie od 10 maja 2021 r. do 14 czerwca 2021 r. w formie zbierania uwag pisemnych, telefonicznie oraz spotkania konsultacyjnego.

Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami gminy Pleśna, z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Pleśna organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii.

Projekt Strategii, formularz składania uwag i szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Pleśna, jako załączniki do niniejszej informacji.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz do zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2021-2031.