BIEG LEGIONISTÓW - BIEGI POGÓRZA

Regulamin

ORGANIZATOR

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna
33-171 Pleśna 240
tel. (14) 679 81 91  

Partnerzy:  

Województwo Małopolskie
Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Gmina Pleśna  

Honorowy Patronat:  

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys
Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz
Wójt Gminy Pleśna Józef Knapik

Patronat medialny:

Telewizja Krakowska
Tarnowska.tv
RDN Małopolska
Pismo Samorządowe Gminy Pleśna „Pogórze”


I. CEL

 1. Uczczenie pamięci Legionistów walczących pod Łowczówkiem.
 2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy sportu i rekreacji ruchowej zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.
 3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców gminy Pleśna, powiatu tarnowskiego oraz województwa małopolskiego.  

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 24 września 2017 r. w Pleśnej.
 2. Długość trasy: 1 km, 3,5 km, 10 km bieg terenowy i 10 km bieg uliczny, do wyboru przez Uczestnika.
 3. Bieg na dystansie 1 km wystartuje o godz. 10:00. Start biegu na dystansie 10 km bieg terenowy nastąpi o godz. 10:30. Start biegu na dystansie 3,5 km oraz 10 km bieg uliczny nastąpi o godz. 10:45.

III. LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący: 1,5 godziny w przypadku biegu na 10 km bieg uliczny, 1,5 godziny dla biegu na 10 km bieg terenowy, 1 godzina dla biegu 3,5 km, oraz 15 minut dla dystansu 1 km. 
 2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

IV. PUNKTY ODŻYWIANIA

 1. Na trasie Biegu na dystansie 10 km bieg uliczny rozstawione będą dwa punkty odżywiania po ok. 3 i 6 km. Natomiast podczas biegu na dystansie 10 km bieg terenowy będzie jeden punkt na 7 km.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. W Biegu na dystansie 1 km prawo startu mają wyłącznie osoby, które urodziły się w roku 2004 - 2006, w biegu na dystansie 3,5 km mogą uczestniczyć urodzeni w 2003 roku lub starsze, zaś w biegach na dystansie 10 km bieg terenowy oraz 10 km bieg uliczny osoby, które urodziły się w roku 2000 lub starsze.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego oraz dokonanie opłaty startowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.pomiar-czasu.pl. Rejestrację internetową prowadzi firma JKR Ostrowski. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. wypełnią Formularz Rejestracyjny, dokonają opłaty startowej, odbiorą numer startowy oraz chip pomiarowy jak i również uzupełnią oświadczenie o stanie zdrowia.
 4. Opłaty startowe wynoszą 25 zł dla osób spoza Gminy Pleśna i 20 zł dla mieszkańców Gminy Pleśna. Opłacie podlegają tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie czyli z rocznika 1998 i starsze.
 5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 6. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 23 września 2017 roku o godzinie 17:00. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 9. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna.
 10. W Biegu (na wszystkich dystansach łącznie) obowiązuje limit 500 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania zgłoszenia.
 11. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w następujących porach:

  • 24 września (niedziela) w godzinach 8.00 – 9.30.

 12. Adres Biura Zawodów:  Kompleks sportowo – rekreacyjny „Orlik” w Pleśnej. Kontakt przed 24.09.2017 w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna.
 13. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi:

  • numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu,
  • techniczną koszulkę okolicznościową,
  • napój izotoniczny,
  • kupon na ciepły posiłek,
  • kupon do udziału w losowaniu nagród.

 14. Organizator gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym podczas rejestracji rozmiarze pod warunkiem, że ta rejestracja odbyła się do 6.09.2017 do godziny 23:00. Po tym terminie organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki o podanym podczas rejestracji rozmiarze.
 15. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem i chipem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 16. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez Uczestnika Biegu. Formularz do pobrania.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów. Jednocześnie informujemy, że bieg odbędzie się bez względów na panujące warunki atmosferyczne.

VI. KLASYFIKACJE

 1. W Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  a. Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet – na wszystkich dystansach. b. Klasyfikacje wiekowe:

  • w biegu 3,5 km będzie prowadzona klasyfikacja kobiet i mężczyzn w wieku 2003 -2001 oraz klasyfikacja generalna wśród kobiet i mężczyzn,
  • w biegu na dystansie 10 km biegu ulicznego i biegu terenowego:
   - K-16, M-16 (rocznik 2000 – 1991),
   - K-25, M-25 (rocznik 1990 – 1976),
   - K-40, M-40 (rocznik 1975 i starsi).

  Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia. 
  c. Klasyfikacja na najmłodszego i najstarszego uczestnika.

 2. Dodatkowa klasyfikacja: Najszybszy Mieszkaniec Gminy Pleśna i Najszybsza Mieszkanka Gminy Pleśna w biegu głównym na dystansie 10 km biegu ulicznego. Wyłonione zostaną osoby, które w tej klasyfikacji zajmą I miejsce. Warunkiem klasyfikacji jest zameldowanie w Gminie Pleśna wg dokumentu tożsamości.
 3. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

VII. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Każdy uczestnik będzie brał udział w losowaniu wielu cennych nagród rzeczowych. Warunkiem jest uzupełnienie losu, wrzucenie go do odpowiedniej skrzynki z losami oraz obecność podczas losowania. W ramach loterii przewiduje się dwie skrzynki z losami dla młodszych i dla starszych.
 3. Zwycięzcy klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn biegu głównego na dystansie 3,5 km, 10 km bieg uliczny oraz 10 km bieg terenowy za zajęcie miejsc I-III zostaną uhonorowani pucharami.
 4. W klasyfikacji Najszybszy Mieszkaniec Gminy Pleśna i Najszybsza Mieszkanka Gminy Pleśna w biegu głównym na 10 km bieg uliczny zdobywcy I miejsc zostaną uhonorowani statuetkami lub nagrodami rzeczowymi.
 5. Zwycięzcy w kategoriach generalnych mogą być również nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego Regulaminu.
 4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 6. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 9. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 11. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 12. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 13. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipa do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.