Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w miejscowości Szczepanowice


Całkowita wartość projektu: 2 812 935,76 zł 

Wnioskowane dofinansowanie: 1 168 121,67 zł

Wkład własny: 1 644 814,09 zł

Termin realizacji projektu: 1.04.2011-31.12.2012

Przedsięwzięcie obejmuje budowę wodociągu o długości 8,2954 km wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 6,4625 km wraz z przyłączami i przepompowniami oraz budowę hydroforni w miejscowości Szczepanowice.

Sieć wodociągowa wykonana zostanie z rur PE, PE HD, Dn225, Dn160, Dn110, Dn90 na dopuszczalne ciśnienie 1,6Mpa (PN16). Będzie ona stanowić przedłużenie istniejącej magistrali. Część wschodnia i zachodnia Szczepanowic będzie posiadała odrębne wodociągi rozdzielcze pracujące w różnych ciśnieniach. Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur PE Dn40 PN1.0Mpa dla wszystkich zainteresowanych podłączeniem do systemu. Sieć kanalizacyjna zaprojektowana jest dla odprowadzania wyłącznie ścieków sanitarnych. Pagórkowate ukształtowanie terenu wymusza zastosowanie sieci kanalizacyjnej w systemie mieszanym tj. grawitacyjno – ciśnieniowym. Rurociągi grawitacyjne wykonane będą z rur PCV dn 110, PCV 200, PCV 250 i PCV 160, a przyłącza kanalizacyjne z rur PCV 160. Z kolei rurociągi tłoczne z rur PE dn 63 i PE dn 50.

Wybrane rozwiązania stanowią najlepszy dostępny wariant inwestycyjny, ponieważ nie ma możliwości budowy indywidualnych studni głębinowych dot. zaopatrzenia w wodę. Przyjęty Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyklucza budowę takich oczyszczalni na terenach, do których może być doprowadzona sieć kanalizacyjna. Stąd wybrany wariant stanowi optymalne rozwiązanie w zakresie gospodarki komunalnej we wsi Szczepanowice.

Sieć kanalizacji zostanie włączona do istniejącego kolektora Fi 200 zlokalizowanego w pobliżu miejscowości Szczepanowice – w Rzuchowej, stąd odbiorcą ścieków będzie oczyszczalnia w tej miejscowości. Natomiast oczyszczone zasoby powędrują do rzeki Biała Tarnowska.

W ramach wyboru rozwiązań technologicznych zachowana zostanie neutralność, co oznacza, że nie będą faworyzowane żadne konkretne technologie. Realizacja inwestycji pozwoli rozwiązać problemy Gminy Pleśna w zakresie infrastruktury wodno – ściekowej, a także wywiązać się ze zobowiązań narzuconych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Aglomeracja Pleśna powołana została na mocy Rozporządzenia nr 28/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pleśna, o równoważnej liczbie mieszkańców 11945 obejmując tereny obsługiwane przez zbiorczą sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się budowę takiej sieci, wraz z trzema oczyszczalniami ścieków: Rzuchowa o przepustowości 600 m3/dobę, oraz projektowanymi: Lichwin o przepustowości 350 m3/dobę oraz Janowice o przepustowości 400 m3/dobę. Aglomeracja Pleśna [PLMP084] umieszczona jest w Załączniku nr 1 AKPOŚK 2009 na pozycji 583.

Budowa sieci w Szczepanowicach przyczynia się do ochrony zasobów wodnych rzeki Dunajec oraz ujęć wody w Łukanowicach i Zbylitowskiej Górze, a ponadto sprzyja ochronie Obszaru Krajobrazu Chronionego Pogórza Ciężkowickiego.