Podwyższenie standardów e-administracji w 9 gminach z terenu Małopolski


Opis: Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności świadczenia usług dziedzinowych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków, opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 9 jednostkach samorządu terytorialnego województwa Małopolskiego.

Projekt skierowany jest do pracowników Urzędów Gmin. W ramach zaplanowanych działań znajdują się:

 • wykonanie aktualnej ortofotomapy do weryfikacji granic mienia gminnego z ewidencji gruntów i budynków z rzeczywistym ich przebiegiem, informacji i deklaracji podatkowych składanych przez podatników (np. sprawdzenie ilości i rodzaju budynków),
 • podatek od środków transportowych wraz z narzędziem pozwalającym na automatyzację wymiany danych pomiędzy ewidencją pojazdów prowadzoną przez Starostowo Powiatowe w Tarnowie a programem podatkowym od środków transportu w Urzędzie - licencja,
 • podatek od środków transportowych - wdrożenie,
 • podniesienie dojrzałości istniejących eUsług (z zakresu podatków i opłat) elektronicznych w JST na platformie ePUAP do poziomu 5 – personalizacja,
 • przygotowanie i uruchomienie usług elektronicznych na ePUAP (eUsług) w tym: opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych, przekazanie do publikacji w CRD, budowa formularza na podstawie opublikowanego w CRD wzoru, przygotowanie opisu usługi, przygotowanie karty usługi (z zakresu podatków i opłat lokalnych) na 5 poziomie dojrzałości,
 • modernizacja systemów dziedzinowych (podatki i opłaty lokalne) poprzez integrację z Systemem Obiegu Dokumentów,
 • zakup systemu informacji prawnej z obszaru podatków oraz nieruchomości,
 • zakup oprogramowania do tworzenia automatycznych kopii zapasowych danych podatkowych,
 • opracowanie procedury elektronicznej wymiany dokumentacji pomiędzy JST,  a podatnikiem/przedsiębiorcą (A2B) w zakresie podatku od nieruchomości,
 • opracowanie procedury elektronicznej wymiany dokumentacji pomiędzy JST, a podatnikiem/przedsiębiorcą (A2B) w zakresie opłat z tytułu najmów i dzierżaw mienia gminnego,
 • opracowanie i uruchomienie rejestrów w EZD wraz z ich automatyczną publikacją w BIP,
 • opracowanie procedury dotyczącej usprawnienia dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy.

Okres realizacji: 1.09.2016-31.08.2018

Wartość projektu: 1 799 239,72 zł

Dofinansowanie: 1 516 399,23 zł

Źródło dofinansowania:  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne)