Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Rzuchowa


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis: Przedmiotem operacji jest budowa układu komunikacyjnego wraz z odwodnieniem na istniejącym osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Rzuchowa. Niniejszy projekt kompleksowo obejmuje następujący zakres robót:

- budowa układu komunikacyjnego składającego się z trzech ciągów pieszojezdnych zapewniających dojazd i dojście do posesji, zintegrowanego z istniejącym układem dróg gminnych,
- budowa odwodnienia (kanalizacji deszczowej) całości układu komunikacyjnego,
- przebudowa istniejącej nawierzchni utwardzonej na nawierzchnię bitumiczną oraz odtworzenie i uzupełnienie nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej prowadzącej w kierunku rzeki Biała Tarnowska.

Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców poprzez podniesienie parametrów technicznych drogi w miejscowości Rzuchowa.

Efektem projektu będzie wykonanie układu komunikacyjnego na długości 1 341 km oraz kanalizacji deszczowej.

Okres realizacji: 28.10.2016-31.12.2017

Wartość projektu: 1 784 667,45 zł

Dofinansowanie: 1 135 583,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, typ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych)