Rozbudowa sieci kanalizacji bytowej w miejscowości Janowice


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis: Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Pleśna poprzez rozbudowę sieci kanalizacji bytowej w miejscowości Janowice.

Efektem projektu będzie rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 0,397 km.

Okres realizacji: 2020-2021

Wartość projektu: 276 000 zł

Dofinansowanie: 137 920 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa)