Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna - etap II


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis: Przedmiotem operacji jest realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Gminy Pleśna  położonych poza terenem aglomeracji:

a) budowa sieci wodociągowej PE 160 w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska o długości ok. 4 879,50 m,

b) budowa sieci wodociągowej PE 110 wraz z przyłączami w miejscowości Lichwin-Stadniczówka o długości ok. 2 330,50 m,

c) budowa sieci kanalizacji bytowej wraz z budową oczyszczalni ścieków w Janowicach o długości ok. 497,50 m.

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Pleśna poprzez rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku  7,210  km, budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 0,457 km i budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowice.

Efektem projektu będzie rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku  7,210  km, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 0,457 km i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowice.

Okres realizacji: 2017-2019

Wartość projektu: 1 672 632,96 zł

Dofinansowanie: 850 882,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa)