Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis: Przedmiotem operacji jest realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Gminy Pleśna  położonych poza terenem aglomeracji:

a) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Janowice o długości ok. 3 994,50 m

b) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczepanowice o długości ok.  2 102,80 m

c) budowa hydroforni sieciowej w miejscowości Szczepanowice

d) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Szczepanowice o długości ok. 572,10 m

e) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią, rurociągami tłocznymi i zasilaniem elektrycznym, przyłączami w m. Szczepanowice o długości ok. 657,70 m

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

Efektem projektu będzie rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku  6,251 km i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 1,820 km.

Okres realizacji: 2017-2019

Wartość projektu: 1 952 254,14  zł

Dofinansowanie: 1 009 238,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa)